Terminai ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Taisyklės nustato UAB „Technologijų era“ interneto svetainėse www.siuskpigiau.lt, www.sendparcel.com siūlomų paslaugų teikimo bei apmokėjimo už jas tvarką, reikalavimus Siuntų paruošimui ir paslaugų užsakymui, paslaugų teikėjo atsakomybės atvejus, taip pat teikiamų paslaugų ribojimus. 

1.2. Pateikdamas Užsakymą, Užsakovas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis (Terminais ir sąlygomis) ir besąlygiškai sutinka su visomis jų nuostatomis. 

1.3. Šalys sutaria, kad UAB „Technologijų era“ (kitaip dar vadinama „Siųsk pigiau“) ir Užsakovo santykius, kurie yra neaptarti šiose Taisyklėse, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.

2. „Siųsk pigiau“ paslaugos

2.1. „Siųsk pigiau“ suteikia galimybę siųsti Siuntas tarptautinėmis Siuntų gabenimo bendrovėmis, su kuriomis „Siųsk pigiau“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis. Šiose Taisyklėse Siuntų gabenimo bendrovės ir jų darbuotojai yra apibrėžiami terminu Kurjeris

2.2. Siuntų gabenimą atlieka Užsakovo pasirinktas Kurjeris, tačiau gabenimo Sutartis sudaroma tarp Užsakovo ir „Siųsk pigiau“. „Siųsk pigiau“ yra atsakinga už Užsakovo Siuntos gabenimą ir pati derina jo detales su Kurjeriu. 

2.3. Užsakydamas Siuntos gabenimo paslaugą, Užsakovas gali rinktis bet kurį Kurjerį pagal paslaugą, kainą ar kitus kriterijus.

3. Sutarties sąvokos

3.1. „Siųsk pigiau“ – UAB „Technologijų era“ ir jos darbuotojai / paslaugų teikėjas.

3.2. Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas ir pan.) tinkamai supakuotų ir paženklintų daiktų.

3.3. Siunta – vieno Siuntėjo vienam Gavėjui siunčiama viename Siuntos dokumente aprašyta Pakuotė ar keletas Pakuočių, kurios pristatomos į vieną adresą.

3.4. Standartinė Siunta – Siunta, kurios visi dydžiai (ilgis, plotis, aukštis ir svoris) atitinka Užsakovo pasirinktos paslaugos Siuntai keliamus reikalavimus. Kokie yra konkrečios paslaugos reikalavimai Standartinei siuntai, yra nurodyta Paslaugų aprašyme 7 skyriuje.

3.5. Nestandartinė Siunta - jeigu nors vienas iš 3.4. punkte minėtų dydžių viršija leistinus, siunta laikoma Nestandartine, o jos pristatymui gali būti taikomi papildomi mokesčiai. 

3.6. Realus Svoris – Pakuotės svoris kilogramais (kg), gaunamas Pakuotę pasvėrus. 

3.7. Tūrinis Svoris – Pakuotės svoris, apskaičiuojamas remiantis Tūrinio Svorio formule: visos Pakuotės kraštinės (aukštis, ilgis bei plotis (cm)) yra sudauginamos ir padalinamos iš 5000 (jeigu pasirenkama Express paslauga) arba iš 4000 (jeigu pasirenkama Economy paslauga). Gautas rezultatas rodo Pakuotės Tūrinį Svorį kilogramais (kg). 

3.8. Kurjeris – juridinis asmuo, su kuriuo „Siųsk pigiau“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį ir kuris gabena Užsakovo pateiktą Siuntą.

3.9. Siuntėjas/Užsakovas – juridinis (įskaitant jo darbuotojus) arba fizinis asmuo (kuris Užsakymo pateikimo dieną yra ne jaunesnis nei 16 metų amžiaus), kuris yra: 1) užsiregistravęs „Siųsk pigiau“ internetinėje svetainėje; 2) pateikė Užsakymą ir sudarė Paslaugų teikimo sutartį (arba nesudarė sutarties); 3) perduoda vežti (įteikia Kurjeriui) tinkamai paruoštą ir paženklintą Siuntą nurodytam Gavėjui. Užsakovas gali būti Siuntėjas, tačiau Siuntėjas nebūtinai yra Užsakovas.

3.10. Gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, nurodytas ant Siuntos Pakuotės bei Siuntos dokumente kaip asmuo, kuriam adresuota Siunta ir kuris priima Siuntą paskirties vietoje. 

3.11. Internetinė svetainė – „Siųsk pigiau“ administruojamos interneto svetainės www.siuskpigiau.lt, www.sendparcel.com. Lankydamasis ar naudodamasis bet kuria iš šių svetainių ir/ar jomis visomis, Užsakovas patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis. Toliau Taisyklėse svetainė www.siuskpigiau.lt reiškia visas čia nurodytas „Siųsk pigiau“ interneto svetaines – tai www.siuskpigiau.lt, www.sendparcel.com.

3.12. Garantuotas pristatymas – Siuntos pristatymo paslauga, kuomet „Siųsk pigiau“ garantuoja, jog Siunta bus pristatyta iki tiksliai nurodyto laiko. Ar pristatymo terminai yra garantuoti, nurodoma kiekvienos paslaugos aprašyme 7 skyriuje. Garantuoto pristatymo paslauga suteikia pinigų grąžinimo garantiją, jeigu Siunta nebuvo pristatyta iki numatyto laiko. Pristatymas savaitgaliais negali būti Garantuoto pristatymo paslauga.

3.13. Nutolusi vietovė – Siuntos paėmimo ar pristatymo vieta itin nutolusioje ir/ar sunkiai pasiekiamoje teritorijoje, kuriai pasiekti reikalingos Papildomos išlaidos.

3.14. Siuntos vertė – tai Užsakymo metu Siuntėjo nurodyta visų daiktų, esančių Siuntoje, kaina, už kurią Siuntėjas juos įsigijo ir gali tai įrodyti turimais įsigijimo dokumentais. Siuntos vertė yra maksimali „Siųsk pigiau“ atsakomybės už Siuntą suma.

3.15. Išankstinio mokėjimo sąskaita – Užsakovo sąskaita „Siųsk pigiau“ Internetinėje svetainėje, kuri gali būti iš anksto papildyta naudojantis galimais mokėjimo būdais bei panaudota pateikiant Užsakymą. 

3.16. Siuntos dokumentai – „Siųsk pigiau“ Užsakovui suteiktas važtaraštis, manifestas, lydraštis ar kitas dokumentas, pagal kurį Kurjeris priima Siuntą gabenimui, patvirtinantis šias Siuntos pristatymo Taisykles kaip šalims privalomas ir turintis unikalų Siuntos numerį (brūkšninį kodą), taip pat dokumentas, pagal kurį Kurjeris perduoda Siuntą Gavėjui. Užsakovas atsako už duomenų, įrašytų į Siuntos dokumentą, teisingumą.

3.17. Draudimo suma – suma, kuria Užsakovas draudžia Siuntą ir kuri nėra didesnė nei Siuntos vertė.

3.18. Standartinis draudimas – nemokama maksimali 100 Eur kompensacija už Siuntą (ne už kiekvieną jos pakuotę atskirai) jos apgadinimo/praradimo pervežant atveju.

3.19. Papildomas draudimas – papildoma Siuntos kompensaciją jos apgadinimo/praradimo pervežant atveju, jeigu užsakovas pasirinko tokią paslaugą užsakymo pateikimo metu. Kompensacija priklauso nuo Užsakovo pasirinktos draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 11,60 EUR + PVM (jeigu taikoma pagal įstatymą).

3.20. Raštu – pranešimo perdavimo būdas, kai informacija „Siųsk pigiau“ arba Užsakovui perduodama tiesiogiai raštu, išsiunčiama registruotu paštu, elektroniniu paštu ar faksu.

3.21. Darbo diena – bet kuri kalendorinė metų diena, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės nustatyta kaip darbo diena.

3.22. Papildomos išlaidos – išlaidos, atsiradusios Užsakymo vykdymo laikotarpiu po apmokėjimo ne dėl Kurjerio ar „Siųsk pigiau“ kaltės, kurios negalėjo būti įtrauktos į kainą Užsakymo priėmimo momentu ir todėl privalo būti apmokėtos Užsakovo.

3.23. Draudžiami siųsti daiktai – daiktai, kurie negali būti siunčiami naudojantis „Siųsk pigiau“ paslaugomis. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas viešai skelbiamas ir nuolat atnaujinamas Internetinėje svetainėje.

3.24. Nekompensuojamieji daiktai – daiktai, kurių naudojantis „Siųsk pigiau“ paslaugomis siųsti nerekomenduojama ir kuriems praradimo/apgadinimo atveju negalioja joks draudimas. Tai – dokumentai, vertingi ir kiti daiktai, kurių vertė sunkiai nustatoma, taip pat trapūs bei smūgiams neatsparūs daiktai. Nekompensuojamųjų daiktų sąrašas skelbiamas ir nuolat atnaujinamas Internetinėje svetainėje.

3.25. Siuntos apgadinimas – Kurjerio klaidos sąlygotas žalos padarymas Užsakovo Siuntai jos gabenimo metu nuo paėmimo iš Siuntėjo iki pristatymo Gavėjui. Siunta laikoma apgadinta tuomet, kai jos turinys yra pažeistas kartu su pakuote. 

3.26. Siuntos praradimas – „Siųsk pigiau“ raštiškai Užsakovui patvirtintas Siuntos praradimas pervežimo metu nuo Siuntos paėmimo iš Siuntėjo momento. 

3.27. Siuntų savitarnos paslauga – paslauga, kai Siuntos išsiunčiamos ir/arba atsiimamos skirtinguose miestuose esančiuose Siuntų savitarnos terminaluose.

3.28. Trečiųjų šalių pristatymas – pristatymo tipas, kai Užsakovas, ir kartu mokėtojas, nėra nei Siuntos Siuntėjas, nei jos Gavėjas. Toks pristatymas derinamas bei visi dėl jo galintys iškilti klausimai sprendžiami išskirtinai tik su Siuntos Užsakovu. Siuntėjas ir Gavėjas tokio pristatymo atveju yra trečiosios šalys, kurioms „Siųsk pigiau“ neturi jokių įsipareigojimų.

3.29. CMR – tai 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija, su 1978 m. pakeitimais.

3.30. Konvencijos – tai Varšuvos konvencija, Monrealio konvencija ir CMR drauge.

3.31. Monrealio konvencija – tai 1999 m. gegužės 28 d. Monrealio konvencija ir visi vėlesni taikytini Protokolai.

3.32. Varšuvos konvencija – tai 1929 m. spalio 12 d. Varšuvos konvencija, iš dalies pakeista 1955 m. rugsėjo 28 d. Hagos protokolu, ir visi vėlesni taikytini protokolai bei 1961 m. rugsėjo 18 d. Gvadalacharos konvencija.

4. Užsakymo pateikimas ir atšaukimas

4.1.  „Siųsk pigiau“ teikia paslaugas pagal Užsakovo pateiktą užsakymą (toliau – Užsakymas) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Šalys aiškiai susitaria, kad „Siųsk pigiau“ nėra įpareigota priimti Užsakymus iš Užsakovo. Užsakymas bus laikomas priimtu tik gavus „Siųsk pigiau“ patvirtinimą. „Siųsk pigiau“ pasilieka teisę vienašališkai atsisakyti priimti ir/ar atšaukti bet kurį pateiktą Užsakymą. 

4.2. „Siųsk pigiau“ turi raštu patvirtinti Užsakovo Užsakymą per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakovo Užsakymo „Siųsk pigiau“ pateikimo momento. Iki Užsakovo Užsakymo patvirtinimo momento laikoma, kad Užsakovo Užsakymas nėra patvirtintas. „Siųsk pigiau“ nevykdo nepatvirtintų Užsakymų. 

4.3. Užsakyme Užsakovas privalo nurodyti visus rekvizitus, kuriuos reikalaujama pateikti pateikiant Užsakymą „Siųsk pigiau“ Internetinėje svetainėje. Užsakovui nepateikus visos užsakymo formoje reikalaujamos informacijos, „Siųsk pigiau“ turi teisę atsisakyti tokį Užsakymą vykdyti.

4.4. Užsakovas turi teisę prašyti „Siųsk pigiau“ atšaukti Užsakymą. Užsakovas teisę atsisakyti Užsakymo įgyvendina tinkamai, jeigu Užsakovas pateikia nedviprasmišką pareiškimą (laisvos formos atšaukimą) dėl Užsakymo atšaukimo. Užsakovas Užsakymo atšaukimo pranešimą privalo siųsti „Siųsk pigiau“ elektroniniu paštu info@siuskpigiau.lt, pranešime privaloma nurodyti atšaukiamo Užsakymo numerį. 

4.5. „Siųsk pigiau“ be nepagrįsto delsimo turi patvirtinti Užsakovo nedviprasmišką pareiškimą dėl konkretaus Užsakymo atšaukimo.

4.6. Už paslaugas, suteiktas iki Užsakymo atšaukimo, Užsakovas įsipareigoja apmokėti „Siųsk pigiau“ sumą, proporcingą paslaugoms, suteiktoms iki to laiko, kai Užsakovas pranešė apie įgyvendinamą teisę atšaukti Užsakymą, taip pat ir visas kitas išlaidas, kurias „Siųsk pigiau“ patyrė iki Užsakymo atšaukimo. 

4.7. Užsakovo pranešimas dėl konkretaus Užsakymo atšaukimo nelems visų kitų Užsakovo pateiktų Užsakymų, kurie yra pateikti, patvirtinti ir (arba) vykdomi, atsisakymo, t.y. Užsakovas Užsakymo atšaukimo teisę gali įgyvendinti kiekvieno konkretaus Užsakymo atžvilgiu. 

4.8. Naudojantis USPS paslaugomis, užsakymai nėra anuliuojami ir pinigai negrąžinami.

4.9. Užsakovas savo teise atšaukti Užsakymą privalo naudotis sąžiningai, nepiktnaudžiauti, taip pat privalo sumokėti mokestį, nustatytą šių Taisyklių 12.4 punkte. 

4.10. Mokėjimas už paslaugą grąžinamas pagal Grąžinimų politiką.

4.11. Bet kurį Užsakymą (jeigu pasirinktos paslaugos aprašyme nenurodyta kitaip) Užsakovas turi teisę atšaukti iki kol Siunta bus paimta iš Siuntėjo. Kurjeriui paėmus Siuntą, Užsakovas (Siuntėjas) neturi teisės atšaukti Užsakymo, - laikoma, kad Užsakymas vykdomas ir jam taikomas atitinkamas apmokėjimas.  

4.12. „Siųsk pigiau“ ir (arba) Kurjeris turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti Užsakymą, jeigu paaiškėja faktas, kad „Siųsk pigiau“ ir Kurjeriui nežinant pristatymui buvo perduoti Draudžiami siųsti ir (arba) pavojingi daiktai ir (arba) medžiagos. Tokiu atveju „Siųsk pigiau“ ir (arba) Kurjeris turi teisę be išankstinio Užsakovo įspėjimo kreiptis į atitinkamas valstybines institucijas ir atlikti kitus veiksmus, kurie būtini tam, kad būtų sumažinta (panaikinta) rizika, susijusi su siunčiamo Siuntinio turiniu. Užsakovas pilna apimtimi atsakingas už visas pasekmes, taip pat įsipareigoja sumokėti 120 EUR baudą ir atlyginti visas „Siųsk pigiau“ ir (arba) Kurjerio išlaidas, tačiau neapsiribojant nurodytomis. Taip pat tokiu atveju Užsakovui nėra grąžinami pinigai už Siuntos siuntimą ir nekompensuojamos jokios jo išlaidos, netekimai, nuostoliai. Užsakovas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

4.13. Kurjeris ir (arba) „Siųsk pigiau“ turi teisę atsisakyti priimti Užsakymą ar paimti Siuntą esant netinkamai Siuntos Pakuotei ar informacijos neatitikimui tarp Užsakymo ir faktiškai pateiktos Siuntos. Faktas, kad Kurjeris ir (arba) „Siųsk pigiau“ priima Siuntą, nereiškia, kad tokia Siunta, įskaitant jos turinį ir kokybę, atitinka taikytinus įstatymus ir teisės normas arba šias taisykles.

4.14. Kurjeris ir (arba) „Siųsk pigiau“ turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti Užsakymą dėl bet kurios kitos priežasties.

4.15. Pateikdamas Užsakymą, Užsakovas pareiškia ir patvirtina, kad Siunta atitinka visus šių Terminų ir sąlygų (ir/ar sutarties) reikalavimus bei taikomą teisę. Jeigu Užsakovas nesilaiko ir (arba) neužtikrina, kad būtų tinkamai laikomasi šių Terminų ir sąlygų nustatytų reikalavimų ir instrukcijų Siuntos charakteristikų ir apribojimų atžvilgiu tiek tyčia, tiek dėl klaidos (įskaitant aplaidumą), ir „Siųsk pigiau“ ir (arba) Kurjeris pradeda teikti paslaugas, laikoma, kad paslaugos teikiamos išskirtinai Užsakovo rizika.

4.16. „Siųsk pigiau“ negarantuoja galimybės sustabdyti Siuntą po to, kai Kurjeris ją paėmė.

5. Siuntos draudimas

5.1. „Siųsk pigiau“ siūlomos paslaugos (išskyrus Deutsche Post, USPS, Lietuvos paštą) apima Standartinį draudimą, kuris suteikia galimybę gauti maksimalią 100 EUR kompensaciją už Siuntą (ne už kiekvieną jos pakuotę atskirai) jos apgadinimo/praradimo pervežant atveju, jeigu Užsakymo pateikimo metu nebuvo užsakytas Papildomas Siuntos draudimas. Standartinis ir Papildomas Siuntos draudimas Deutsche Post, USPS ir Lietuvos pašto paslaugoms negalioja. Siuntos apgadinimo/praradimo atveju Deutsche Post paslaugoms su sekimu galima kompensacija iki 40 EUR (Deutsche Post paslaugoms be sekimo kompensacija negalima) pagal pašto siuntų reglamentus. Siuntos apgadinimo/praradimo atveju USPS Economy paslaugoms maksimali galima kompensacija - iki 90 EUR. Siuntos apgadinimo/praradimo atveju Lietuvos pašto paslaugoms kompensacija nėra taikoma.

5.2. Užsakymo pateikimo metu Užsakovas gali apdrausti Siuntą papildomai (jeigu 7 skyriuje nenurodyta kitaip). Papildomo Siuntos draudimo kaina lygi 2% nuo Užsakovo pasirinktos draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 11,60 EUR + PVM (jeigu taikoma pagal įstatymą). Pasirinkta Papildomo draudimo suma yra didžiausia suma, kurios Užsakovas gali reikalauti iš „Siųsk pigiau“ Siuntos apgadinimo ar praradimo atveju, Siuntos gabenimo metu nuo jos paėmimo iš Siuntėjo iki pristatymo Gavėjui. Papildomo draudimo suma negali viršyti Siuntos vertės. Siuntą draudžiant papildomai, Standartinis draudimas negalioja.

5.3. Nei Standartinis, nei Papildomas draudimas negalioja Draudžiamiems siųsti daiktams bei Nekompensuojamiems daiktams.

5.4. Siuntos turinio apgadinimo atveju dėl netinkamo pakavimo, kompensacija nebus taikoma. Draudimas gali būti išmokamas tik Užsakovui pateikus įsigijimo dokumentą, įrodantį siuntos turinio vertę. 

5.5. „Siųsk pigiau“ išmokėjus draudimo išmoką, „Siųsk pigiau“ turi teisę Užsakovo raštu paprašyti per nurodytą terminą „Siųsk pigiau“ perduoti sugadintą siuntą ar jos liekanas, o Užsakovas tokiu atveju turi pareigą „Siųsk pigiau“ perduoti sugadintą siuntą ar jos liekanas per „Siųsk pigiau“ nurodytą terminą.

6. Paslaugų įkainiai ir apmokėjimas

6.1. Galiojanti paslaugų kaina nurodoma „Siųsk pigiau“ Internetinėje svetainėje Užsakymo pildymo momentu. Kaina rodoma eurais (EUR). Pateikdamas Užsakymą, Užsakovas sumoka tik Siuntos pristatymo išlaidas. Visi mokesčiai, kuriuos gali pritaikyti Gavėjo šalies Muitinė, turi būti sumokėti Gavėjo arba gali būti perleisti Užsakovui. Užsakovas taip pat sumoka ir Papildomas išlaidas.

6.2. „Siųsk pigiau“ turi teisę reguliariai vienašališkai keisti paslaugų, nurodytų jo Internetinėje svetainėje, kainas, be išankstinio perspėjimo. Siekiant išvengti abejonių, galiojanti ir taikoma paslaugų kaina yra ta kaina, kuri skelbiama „Siųsk pigiau“ Interneto svetainėje tuo metu, kai Užsakovas pateikia Užsakymą, įskaitant Terminai ir sąlygos susijusias nuostatas.

6.3. Atsiskaitymas už paslaugas gali būti atliktas vienu iš „Siųsk pigiau“ nurodytų ir Užsakovo pasirinktų mokėjimo būdų.

6.4. Mokėjimas nuskaičiuojamas automatiškai Užsakymo priėmimo momentu. Jeigu Užsakovas pateikė klaidingus Siuntos duomenis, skaičiuojamos Papildomos išlaidos. Pateikus netikslius, didesnius Siuntos matmenis ar svorį, Užsakymo kainos skirtumas negrąžinamas.

6.5. Susidarius įsiskolinimui, Užsakovas privalo jį apmokėti ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie susidariusį įsiskolinimą gavimo dienos. Vėluojant tai padaryti, Užsakovas privalo mokėti 0.05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos kalendorinės dienos, kai sueina mokėjimo terminas. 

6.6. Iškilus ginčui dėl mokėjimo įvykdymo, Klientas turi pateikti mokėjimo įvykdymo faktą patvirtinančių dokumentų originalus.

6.7. Skolos neapmokėjus per terminą, nustatytą 6.5. punkte, „Siųsk pigiau“ pasilieka teisę vykdyti skolos išieškojimą per trečiuosius asmenis. Užsakovas įsipareigoja atlyginti visas „Siųsk pigiau“ patirtas išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu, jeigu kreipiamasi buvo dėl Užsakovo laiku neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų jo mokestinių prievolių. 

6.8. Nuolatiniai klientai gali gauti papildomas nuolaidas teikiamoms paslaugoms. Visa informacija, susijusi su Užsakovo turimomis nuolaidomis bei pristatymo kainomis, yra konfidenciali ir negali būti atskleidžiama.  

6.9. Nuolaidos nesumuojamos. Taip pat, nuolaidos nėra taikomos papildomoms paslaugoms, papildomiems mokesčiams ir PVM. Daugiau informacijos apie papildomus kurjerių mokesčius rasite čia.

6.10. Galiojantys nuolaidų kodai turi būti įvesti pildant Užsakymą ir nėra grąžinami, jeigu pateikiant Užsakymą nebuvo panaudoti. 

6.11. Nuolaidos kodas galioja vienam vartotojui vieną kartą, jeigu nėra nurodyta kitaip.

6.12. Lojalumo klubo nuolaidos, nuolaidų kodai bei kiti mažesnių kainų pasiūlymai negalioja šioms paslaugoms: Deutsche Post, SP by FedEx ir USPS. Nuolaidų kodai taip pat negalioja siuntoms virš 30 kg ir siuntimams Lietuvoje.

6.13. „Siųsk pigiau“ turi teisę vienašališkai pakeisti ar panaikinti nuolaidas, suteiktas Užsakovui.

6.14. Norėdamas susigrąžinti „Siųsk pigiau“ Išankstinio mokėjimo sąskaitoje esančius pinigus, Užsakovas turi raštu kreiptis į „Siųsk pigiau“. Apmokėjimai visada grąžinami tik Užsakovui ir tik į sąskaitą, iš kurios buvo pervesti. Apmokėjimas grąžinamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dėl pinigų, esančių Išankstinio mokėjimo sąskaitoje, grąžinimo. „Siųsk pigiau“ turi teisę vienašališkai iš Užsakovo Išankstinio mokėjimo sąskaitos išskaičiuoti visas Užsakovo mokėtinas sumas „Siųsk pigiau“ pagal ankstesnius Užsakymus, jeigu tokie buvo. 

6.15. Tuo atveju, jeigu Užsakovas, vadovaudamasis šių Terminų ir sąlygų 4 skyriaus nuostatomis, atšaukia Užsakymą, už kurį atliktas avansinis mokėjimas, „Siųsk pigiau“ grąžina Užsakovui sumas, gautas dėl tokio Siuntinio be nepagrįsto delsimo, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų, kai „Siųsk pigiau“ gauna pranešimą apie Užsakymo atšaukimą ir pasitvirtina aplinkybė, kad Siunta nebuvo paimta. „Siųsk pigiau“ grąžina Užsakovui sumas naudodamasis tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas pradiniam mokėjimui. 

6.16. Užsakovui visuomet tenka atsakomybė už visų su Siunta susijusių išlaidų ir mokesčių apmokėjimą, įskaitant papildomas išlaidas, importo/eksporto procedūrų paslaugas, muitus ir kitus valstybinius mokesčius.

7.  „Siųsk pigiau" teikiamų paslaugų aprašymas

7.1. „Siųsk pigiau“ teikia pristatymo paslaugas „nuo durų iki durų“, išskyrus atvejį, kai užsakoma Siuntų savitarnos paslauga, tačiau kai kuriose pasaulio vietovėse paslauga „nuo durų iki durų“ negalima. „Siųsk pigiau“ Paslaugų aprašymas:

Paslaugų pavadinimas

Standartinis draudimas*

Papildomas draudimas*

Apribojimai

Sekimas

Paėmimas

Ypatybės

DHL
Express

Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.

Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė yra 5 000 000 EUR.

Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 300 kg; Matmenys – 300 cm (ilgis) x 200 cm (plotis) x 180 cm (aukštis).

Yra

Yra

Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.

DHL
Economy

Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris - 1000 kg. Didesnės pakuotės nei 120 cm (ilgis) x 80 cm (plotis) x 80 cm (aukštis), turi būti gabenamos užkeltos ant paletės. Maksimalūs paletizuotos siuntos išmatavimai – 300 cm (ilgis) x 200 cm (plotis) x 180 cm (aukštis).

TNT
Express

Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.

Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė yra 250 000 EUR.

Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 500 kg; ilgis - 240 cm.

Yra

Yra

Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.

TNT
Economy

Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 1000 kg; Matmenys – 240 cm (ilgis) x 120 cm (plotis) x 180 cm (aukštis).

FedEx Express Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju. Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė yra 46 410 EUR. Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 68 kg;  Matmenys – 240 cm (ilgis) x 120 cm (plotis) x 150 cm (aukštis). Yra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.
Siuntos vertė negali būti didesnė nei 700 EUR.
FedEx Express (PAK) Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris - 2,5 kg. Matmenys – 39 cm (ilgis) x 29 cm (plotis) x 11 cm (aukštis).
FedEx Express Drop off-Kurjeris Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris - 4.536 kg. Matmenys – 50cm (ilgis) x 30 cm (plotis) x 15 cm (aukštis). Nėra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.
Siuntos siunčiamos tarp JAV miestų. Siunta turi būti palikta Drop-off vietose.
FedEx Express (PAK) Drop off-Kurjeris Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris - 2,5 kg. Matmenys – 39 cm (ilgis) x 29 cm (plotis) x 11 cm (aukštis).
FedEx Regional Economy SP Ofisas-Kurjeris Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju. Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė yra 46 410 EUR. Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris - 68 kg. Matmenys – 120 cm (ilgis) x 80 cm (plotis) x 120 cm (aukštis). Yra Nėra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.
FedEx Regional Economy SP Ofisas-Kurjeris (paletės) Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju. Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė yra 46 410 EUR. Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 1000 kg; Ilgis - 240 cm. Yra Nėra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis. Siuntos svoris negali būti mažesnis nei 68 kg.
FedEx International Economy Kurjeris-Kurjeris  Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju. Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė yra 46 410 EUR. Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 68 kg; Ilgis - 240 cm. Yra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.
FedEx Express/Economy SP Ofisas-Kurjeris (paletės) Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju. Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė yra 46 410 EUR. Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 1000 kg; Ilgis - 240 cm. Yra Nėra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis. Siuntos svoris negali būti mažesnis nei 68 kg.
SP by FedEx Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju. Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė yra 3 000 EUR. Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 4.536 kg;  Matmenys – 60cm (ilgis) x 50 cm (plotis) x 50 cm (aukštis). Yra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.
Siuntos vertė negali būti didesnė nei 700 EUR.
SP by FedEx (PAK) Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 2.5 kg;  Matmenys – 39 cm (ilgis) x 29 cm (plotis) x 9 cm (aukštis). Nėra
USPS SP Ofisas-Kurjeris Nemokama kompensacija iki 90 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju. Negalimas Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 2.5 kg;  Matmenys – 39 cm (ilgis) x 29 cm (plotis) x 9 cm (aukštis). Yra Nėra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis. 
Ši paslauga kurjerio iškvietimo į Jūsų nurodytą adresą neturi. Siuntą pristatykite į Siųsk pigiau būstinę adresu Veiverių g. 142, Kaunas arba J. Ralio g. 6, Vilnius.
Siuntos vertė negali būti didesnė nei 700 EUR.
USPS Kurjeris-Kurjeris Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 10 kg; Matmenys – 60 cm (ilgis) x 50 cm (plotis) x 40 cm (aukštis). Maksimali pakuotės apimtis - 90 cm, skaičiuojant pagal formulę: ilgis + plotis + aukštis =< 90. Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis. 
Siuntos vertė negali būti didesnė nei 700 EUR.
USPS Drop Off-Kurjeris Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju. Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 20 kg;  Matmenys – 60 cm (ilgis) x 50 cm (plotis) x 50 cm (aukštis). Nėra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.
Siuntos siunčiamos tarp JAV miestų. Siunta turi būti palikta Drop-off vietose.
Deutsche Post Korespondencija Su sekimu Nemokama kompensacija iki 40 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju. Negalimas Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 2 kg;  Matmenys – 60 cm (ilgis) x 60 cm (plotis) x 60 cm (aukštis). Maksimali pakuotės apimtis - 90 cm, skaičiuojant pagal formulę: ilgis + plotis + aukštis =< 90. Yra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.
Deutsche Post Korespondencija Be sekimo Negalimas Nėra

Itella
Kurjeris-Kurjeris

Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.

Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė yra 500 EUR.

Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 31 kg; Matmenys – 180 cm (ilgis) x 60 cm (plotis) x 60 cm (aukštis). Maksimali pakuotės apimtis - 300 cm, skaičiuojant pagal formulę: ilgis + plotis + aukštis =< 300.

Yra

Yra

ITELLA negabena vokų ir palečių. Tokios siuntos bus grąžinamos siuntėjui be galimybės grąžinti mokėjimą. Viršijant maksimalų leistiną pakuotės realų svorį ir/ar išmatavimus, siunta bus grąžinama siuntėjui be galimybės grąžinti apmokėjimą.

Itella
Kurjeris-Paštomatas
Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 31 kg; Matmenys – 42 cm (ilgis) x 40 cm (plotis) x 39 cm (aukštis).

Itella-GLS
Economy

Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.

Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė yra 2 500 EUR.

Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 31.5 kg; Matmenys – 200 cm (ilgis) x 80 cm (plotis) x 60 cm (aukštis). Maksimali pakuotės apimtis - 300 cm, skaičiuojant pagal formulę: (aukštis + plotis) x 2 + ilgis =< 300.

Yra

Yra

ITELLA-GLS negabena vokų ir palečių. Tokios siuntos bus grąžinamos siuntėjui be galimybės grąžinti mokėjimą. Siuntai esant sunkesnei nei 35kg jos pakrovimu/iškrovimu turi pasirūpinti siuntėjas/gavėjas. Viršijant maksimalų leistiną pakuotės realų svorį ir/ar išmatavimus, siunta bus grąžinama siuntėjui be galimybės grąžinti apmokėjimą.
Nepavykus susisiekti su ir/arba rasti gavėjo nurodytu adresu, siunta bus palikta terminale.

Venipak
Express

Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.

Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra 10 000 EUR.

Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 700 kg; Matmenys – 120 cm (ilgis) x 80 cm (plotis) x 170 cm (aukštis).

Yra

Yra

Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.
Venipak
Kurjeris-Paštomatas
Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 30 kg; Matmenys – 61 cm (ilgis) x 35 cm (plotis) x 32 cm (aukštis).
LP EXPRESS
Kurjeris-Kurjeris
Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju. Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė yra 500 EUR. Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 700 kg; Matmenys – 150 cm (ilgis) x 150 cm (plotis) x 150 cm (aukštis). Maksimali pakuotės apimtis - 300 cm, skaičiuojant pagal formulę: ilgis + plotis + aukštis =< 300. Yra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į realų siuntos svorį.
LP Express tinklu draudžiama siųsti didesnės nei 1000 EUR vertės siuntas. Siuntos siunčiamos tarp Lietuvos miestų.
LP EXPRESS Kurjeris-Kurjeris (Su dokumento pristatymu)  Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į realų siuntos svorį.
Užsisakius šią paslaugą, kurjeris atvyks paimti Jūsų siuntos kitą darbo dieną. Siuntos paėmimo metu, kurjeris pritvirtins iš anksto paruoštus ir atspausdintus siuntos dokumentus prie Jūsų siuntos.
LP Express tinklu draudžiama siųsti didesnės nei 1000 EUR vertės siuntas. Siuntos siunčiamos tarp Lietuvos miestų.
LP EXPRESS
Economy
Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 30 kg; Matmenys – 150 cm (ilgis) x 150 cm (plotis) x 150 cm (aukštis). Maksimali pakuotės apimtis - 300 cm, skaičiuojant pagal formulę: (aukštis + plotis) x 2 + ilgis =< 300. Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į realų siuntos svorį.
LP Express tinklu draudžiama siųsti didesnės nei 1000 EUR vertės siuntas.
LP EXPRESS Siuntos dokumentą pristatys kurjeris Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į realų siuntos svorį.
Užsisakius šią paslaugą, kurjeris atvyks paimti Jūsų siuntos kitą darbo dieną. Siuntos paėmimo metu, kurjeris pritvirtins iš anksto paruoštus ir atspausdintus siuntos dokumentus prie Jūsų siuntos.
LP Express tinklu draudžiama siųsti didesnės nei 1000 EUR vertės siuntas.
LP EXPRESS
Paštomatas-Paštomatas
Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 30 kg; Matmenys – 61 cm (ilgis) x 35 cm (plotis) x 74.5 cm (aukštis). Nėra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į realų siuntos svorį.
LP Express tinklu draudžiama siųsti didesnės nei 1000 EUR vertės siuntas.
LP EXPRESS
Kurjeris-Paštomatas
Yra

Lietuvos paštas Korespondencija Su sekimu

Negalimas Negalimas Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 2 kg; Vienos kraštinės ilgis - 60 cm. Maksimali pakuotės apimtis - 90 cm, skaičiuojant pagal formulę: ilgis + plotis + aukštis =< 90 Yra Nėra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis. Ši paslauga kurjerio iškvietimo į Jūsų nurodytą adresą neturi. Siuntą galite pristatyti į artimiausią Pašto skyrių arba Siųsk pigiau būstinę adresu Veiverių g. 142, Kaunas arba J. Ralio g. 6, Vilnius. Lietuvos pašto tinklu draudžiama siųsti didesnės nei 1000 EUR vertės siuntas.
DPD
Paštomatas-Paštomatas
Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.  Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia deklaruojama siuntos vertė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra 30 000 EUR. Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 31.5 kg; Matmenys – 61 cm (ilgis) x 43 cm (plotis) x 36 cm (aukštis). Yra Nėra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.
DPD
Paštomatas-Kurjeris
DPD Express Kurjeris-Kurjeris (paletės) Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.  Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia deklaruojama siuntos vertė Lietuvoje yra 30 000 EUR. Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 700 kg; Matmenys – 120 cm (ilgis) x 80 cm (plotis) x 180 cm (aukštis). Yra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.
Omniva
Kurjeris - Kurjeris
Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.

 

Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė yra 4 500 EUR. Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 600 kg. Matmenys – 120 cm (ilgis) x 100 cm (plotis) x 170 cm (aukštis). Yra

 

Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis. 
Omniva Kurjeris-Paštomatas

Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 30 kg; Matmenys – 64 cm (ilgis) x 38 cm (plotis) x 39 cm (aukštis).

Omniva
Paštomatas-Kurjeris

Nėra

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose paštomatų siuntos pristatinėjamos ir šeštadieniais.

Omniva
Paštomatas-Paštomatas
SST Express Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju. Negalimas Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 1000 kg; Matmenys – 120 cm (ilgis) x 80 cm (plotis) x 220 cm (aukštis). Yra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.
SP Logistics Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju. Negalimas Maksimalus pakuotės svoris – 10000 kg. Maksimalūs leistini siuntos matmenys – 120 cm (ilgis) x 160 cm (plotis) x 250 cm (aukštis). Nėra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.

Express paslauga tarp 3-iųjų šalių 

Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.

 

Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė.

Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 1000 kg; Ilgis - 240 cm.

Yra

 

Yra

 

Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.
Siunta keliauja pro "Siųsk pigiau" siuntų paskirstymo vietą.

Economy paslauga tarp 3-iųjų šalių  Negalimas

Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.

Raben Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju. Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė yra 150 000 EUR. Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 500 kg; Matmenys – 120 cm (ilgis) x 120 cm (plotis) x 220 cm (aukštis). Nėra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.
DB Schenker Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.  Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė. Didžiausia siuntos draudimo vertė yra 5 000 000 EUR. Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 1000 kg; Matmenys – 240 cm (ilgis) x 180 cm (plotis) x 220 cm (aukštis). Yra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.
DSV Nemokama kompensacija iki 100 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.  Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė.  Maksimalus leistinas pakuotės: Svoris – 700 kg; Matmenys – 120 cm (ilgis) x 80 cm (plotis) x 220 cm (aukštis). Yra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus ar tūrinis svoris – yra didesnis.

*Tuo atveju, kai Siunta pristatoma apgadinta, būtina jos pristatymo metu kartu su Kurjeriu pažymėti, jog Siunta pažeista bei ją nufotografuoti. Nuotraukų prireiks kreipiantis dėl kompensacijos.  

**Visų paslaugų pristatymo terminas yra negarantuotas.


8. Siuntos perdavimas Kurjeriui

8.1. Užsakovas (Siuntėjas) pateikia atvykusiam Kurjeriui paruoštą Siuntą, atitinkančią Terminų ir sąlygų reikalavimus. Ant Siuntos privalo būti nurodyti Užsakovo (Siuntėjo) ir Gavėjo aiškūs, įskaitomi ir teisingi rekvizitai. 

8.2. Už paslaugos Užsakymo metu pateikiamą informaciją atsakingas Užsakovas. Jis įsipareigoja atlyginti visus „Siųsk pigiau“ ir Kurjerio patirtus nuostolius, kurie gali atsirasti dėl klaidingai ar netiksliai nurodytų duomenų. „Siųsk pigiau“ ir Kurjeris neprivalo tikrinti informacijos, pateiktos Siuntos dokumentuose, teisingumo.  

8.3. Paslaugų aprašyme nurodytais atvejais siunčiant apribojimus viršijančias Siuntas, jos gali būti grąžinamos Siuntėjui mokėjimą nuskaičiuojant kaip už įvykdytą pervežimą. 

8.4. Už Siuntos turinį atsakingas Užsakovas. 

8.5. Siuntos paėmimo datą ir laiką (jeigu įmanoma) bei vietą Užsakovas nurodo kurdamas Užsakymą. Užsakovo pasirinktas Siuntos paėmimo laikas nėra garantuotas. 

8.6. Jeigu Kurjeris neatvyksta paimti Siuntos, Užsakovas apie tai turi pranešti „Siųsk pigiau“, o ne Kurjeriui tiesiogiai. 

8.7. Jeigu Pristatymo paslauga pažymėta ženklu „Būtinas spausdintuvas“, Siuntėjas privalo atspausdinti elektroniniu paštu gautus ar iš Užsakovo paskyros „Siųsk pigiau“ svetainėje parsisiųstus Siuntos dokumentus, juos pasirašyti ir pridėti prie Siuntos. Jeigu šių nurodymų nesilaikoma, bet koks Užsakovo skundas dėl Siuntai padarytos žalos ar Siuntos praradimo pervežant bei prašymas grąžinti mokėjimą už paslaugą gali būti atmestas.  

8.8. Priklausomai nuo pasirinktos paslaugos bei pristatymo šalies, „Siųsk pigiau“, gali suteikti papildomus dokumentus, kurie turi būti pridėti prie Siuntos. To nepadarius, Siunta gali vėluoti arba gali atsirasti Papildomos išlaidos. 

8.9. Kurjeris turi teisę nepriimti nesupakuotos, blogai supakuotos, nepažymėtos ar netinkamai pažymėtos Siuntos, taip pat Siuntos, kurioje gali būti Draudžiami siųsti daiktai.

8.10. Kurjeris turi teisę nelaukti, kol Siunta bus paruošta perdavimui. 

8.11. Kurjeris turi teisę pakeisti Siuntos numerį. Informaciją apie Siuntą galima gauti tik susisiekus su „Siųsk pigiau“. 

8.12. Siuntas Kurjeris paima tik Darbo dienomis ir jo darbo valandomis. 

8.13. Siuntėjas privalo sudaryti sąlygas Kurjeriui Siuntą paimti. 

8.14. Kurjeris (Kurjerio vairuotojas) privalo pasirašyti Siuntos dokumentus paimdamas Siuntą. Užsakovas privalo pateikti Siuntos paėmimą įrodančius dokumentus „Siųsk pigiau“ to paprašius.

8.15. Užsakovas vienašališkai atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Kurjeris neprivalo šių duomenų tikrinti.

8.16. Priimdama siuntą „Siųsk pigiau“ arba Kurjeris turi teisę pareikalauti įrašyti į važtaraštį pastabas apie ženklinimą ir numeraciją, Pakuotės išorinę būklę, vežimo sąlygas ir kitus reikšmingus duomenis. Jeigu Siuntėjas nesutinka su pastabomis ir atsisako po jomis pasirašyti, „Siųsk pigiau“ turi teisę atsisakyti vykdyti savo pareigas pagal šias Taisykles.

9. Reikalavimai Siuntoms

9.1. Siunčiami daiktai privalo būti saugiai ir tinkamai supakuoti. Bet koks daiktas, pritvirtintas prie Siuntos Pakuotės išorėje, gali būti traktuojamas kaip Draudžiamas siųsti. 

9.2. Vokai, paletės ir rėminė tara gali būti siunčiami pasirinkus paslaugas, kurių aprašyme nenurodyta kitaip. Siunčiant nurodytas pakuotes paslaugomis, kuriomis jos negali būti gabenamos, Siuntos yra gražinamos Siuntėjui mokėjimą nuskaičiuojant kaip už įvykdytą Siuntos pervežimą. 

9.3. Užsakovas yra atsakingas už tinkamą ir saugų Siuntos pakavimą ir prisiima visišką atsakomybę už šių reikalavimų laikymąsi. Bet koks Užsakovo skundas dėl žalos, kurios priežastimi buvo netinkama ir/ar nepakankama Pakuotė, gali būti atmestas kaip nepagrįstas. 

9.4. Siuntos Pakuotė turi išlaikyti siunčiamų daiktų svorį, apsaugoti juos nuo galimų defektų bei atlaikyti kritimą iš nedidelio (iki 1 metro) aukščio. Siuntos, siunčiamos naudojantis „Siųsk pigiau“ paslaugomis, turi atlaikyti nedidelį išorinį poveikį. 

9.5. Ant pakuotės neturi būti elementų, galinčių turėti įtakos kitų siuntų saugumui (vientisumui) ar asmenų sveikatai (saugumui), ir (arba) aplinkai, ir (arba) galinčių sukelti bet kokio pobūdžio žalą (pažeidimus).

9.6. Netinkamai supakuotos, nesaugios Siuntos negali būti siunčiamos.

9.7. Užsakovas privalo papildomai pažymėti įspėjamuosius ženklus, jei yra specialios sąlygos Siuntai (pvz., trapu, laikyti vertikaliai, laikyti sausoje vietoje, nelaikyti greta tam tikrų medžiagų (elementų) ir t.t.).

9.8. Jeigu Siuntiniui reikalinga perpakavimo procedūra, Užsakovas tokiu atveju suteikia teisę „Siųsk pigiau“ ir Kurjeriui atlikti perpakavimo paslaugą pagal atskirą mokestį, kuris nurodomas galutinėje „Siųsk pigiau“ išrašytoje sąskaitoje dėl tos Siuntos arba papildomai „Siųsk pigiau“ išrašytoje sąskaitoje, remiantis Kurjerio pateiktais paskaičiavimais (sąskaita, kurią „Siųsk pigiau“ gauna iš Kurjerio po Siuntos pristatymo).

9.9. Užsakovas sutinka, kad jo Siuntai padarius žalą kitai Siuntai ar daugiau Siuntų, jis atlygins žalą Paslaugų teikėjui, Kurjeriui ir/ar kitų Siuntų Siuntėjams pareikalavus.

9.10. Pasirinkus DHL paslaugas (eksporto atvejais), siuntos privalo būti paliktos iki galo neuždarytos (neužklijuotos), suteikiant galimybę atvykusiam kurjeriui, Siųsk pigiau ar DHL darbuotojui patikrinti jų turinį.

10. Siuntos sustabdymas, patikrinimas, sulaikymas, sunaikinimas ar grąžinimas

10.1. Siuntos, kurios galimai priskirtinos prie Draudžiamų siųsti Siuntų sąrašo, ar netinkamai supakuotos Siuntos – nežinant priimtos gabenimui, ar Nekompensuojamosios Siuntos gali būti grąžintos Užsakovui (Siuntėjui) jo išlaidomis, pritaikyta 120 EUR bauda už draudžiamų daiktų siuntimą, sulaikytos Muitinėje ir (arba) laikomos, kol Gavėjas jas atsiims. Šiais nurodytais atvejais Gavėjas bus informuotas apie terminus, iki kada gali atsiimti Siuntą. Gavėjui iki nurodyto termino neatsiėmus Siuntos ir nesant susitarimo dėl kitokių Siuntos atsiėmimo terminų (Užsakovui (Siuntėjui) dėl to apmokant visas susidarančias Papildomas su Siuntos laikymu, saugojimu ar bet kokias kitas išlaidas), Siunta gali būti sunaikinta.

10.2. Siunta gali būti sunaikinta be žalos Užsakovui (Siuntėjui) atlyginimo, jeigu: 
         10.2.1. Siuntoje yra Draudžiami siųsti daiktai; 
         10.2.2. Siunta yra pažeista ir kelią pavojų kitoms Siuntoms, žmonių sveikatai ir saugumui; 
         10.2.3. Siuntėjas arba Gavėjas neatsiima grąžintos Siuntos per 30 kalendorinių dienų;
         10.2.4. esant atitinkamų institucijų, tokių kaip Muitinė ar kt., sprendimui, įpareigojimui ir kitais atvejais. 

10.3. „Siųsk pigiau“ turi teisę bet kuriuo Siuntos kelionės metu sustabdyti pristatymą ir patikrinti Pakuotės turinį. Draudžiami daiktai ar kitos medžiagos, galinčios kelti pavojų, yra neleidžiamos vežti kitų valstybių teritorija. Tokiu atveju „Siųsk pigiau“ imasi visų būtinų saugumo priemonių ir turi teisę kreiptis į atitinkamas valstybines institucijas, todėl Užsakovas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.  

10.4. Užsakovas sutinka, kad teisę netrukdomai tikrinti Siuntą turi „Siųsk pigiau“, Muitinė ir kitos valdžios institucijos. 

10.5. Užsakovas (Siuntėjas) sutinka ir neprieštarauja bei įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų „Siųsk pigiau“ ir (arba) Kurjeriui, tame tarpe ir piniginių reikalavimų, jeigu kompetentingos valdžios institucijos, tarnybos ar kitos įstaigos atidarys ir (arba) patikrins bet kurią Siuntą.

10.6. Užsakovas supranta ir pripažįsta, kad tyčia ar dėl neatsargumo užsakydamas uždraustų daiktų pervežimą, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas jų perdavimą pervežimui, jis prisiima visišką atsakomybę už pasekmes ir įsipareigoja padengti „Siųsk pigiau“ ir (arba) Kurjerio visus dėl to patirtus nuostolius bei sumokėti 120 EUR baudą.

10.7. Perdavus Siuntą, „Siųsk pigiau“ ir (arba) Kurjeris nebetikrina ir neturi pareigos tikrinti Siuntos turinio, tačiau turi teisę patikrinti, jeigu pagrįstai mano, kad Siuntos turinį sudaro Draudžiami siųsti daiktai, Siuntoje yra ne tie daiktai (ar ne visi), kurie pažymėti pristatymui, ir kitais atvejais.

10.8. Jeigu Siuntos numeris rodo, kad Siunta sulaikyta Muitinėje, yra grąžinama arba Gavėjas jos atsisakė, o Užsakovas apie tai neinformavo „Siųsk pigiau“, su tuo susijęs skundas (pretenzija) negali būti pateiktas, grąžinimai taip pat nėra vykdomi, nuostoliai nėra atlyginami.  

10.9. Užsakovas privalo susisiekti su „Siųsk pigiau“ esant Siuntos grąžinimo Siuntėjui grėsmei. Jeigu Siunta grąžinama, Užsakymas laikomas įvykdytu, o apmokėjimas negali būti grąžintas. Pakartotinio siuntimo išlaidas apmoka Užsakovas. 

10.10. Siuntos Gavėjo šalies Muitinės tarnybai Užsakovas privalo pateikti siunčiamų daiktų sąskaitą. Joje nurodoma eksporto priežastis bei pateikiamas daiktų aprašas ir vertė. Jeigu Muitinė aptinka neatitikimą tarp siųstų daiktų ir aprašymo sąskaitoje, gali būti pritaikyti muito mokesčiai ar atsirasti Papildomos išlaidos. Siunta taip pat gali būti konfiskuota ar grąžinta Užsakovui (Siuntėjui) jo išlaidomis, o jeigu Siuntėjas nėra pats Užsakovas, tuomet pastarojo išlaidomis. Tokiu atveju pristatymas laikomas įvykdytu, todėl apmokėjimas negali būti grąžintas. 

10.11. Jeigu paaiškėja faktas, kad Siuntos turinys nėra leidžiamas pagal taikomą teisę ir (arba) šiuos Terminus ir sąlygas, bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to, ar paslaugos pradėtos teikti, ar ne), „Siųsk pigiau“ ir (arba) Kurjeris turi laikytis taikomos teisės, įskaitant, bet nepasiribojant, atitinkamų institucijų informavimą, Siuntos atidarymą ir sunaikinimą ir (arba) tokios Siuntos perdavimą atitinkamoms institucijoms. Siuntos atžvilgiu sudarytas susitarimas nedelsiant yra nutraukiamas dėl šiurkštaus šių Taisyklių pažeidimo iš Užsakovo (Siuntėjo) pusės be teismo sprendimo ir kitų formalumų, „Siųsk pigiau“ pasiliekant teisę, jei reikalinga, gauti iš Užsakovo patirtų išlaidų bei nuostolių, sukeltų tokio susitarimo nutraukimo, atlyginimą.

10.12. Siuntą grąžinus, ir (arba) ją sunaikinus, ar konfiskavus, Užsakovo sumokėtas mokestis už paslaugas nėra grąžinamas. Įsiskolinimo atveju, kol nuostoliai, patirtos papildomos išlaidos ar baudos nebus apmokėti, siunta gali būti sulaikyta. 

10.13. Jeigu kurjeriui nepavyko rasti Gavėjo nurodytu adresu, Gavėjas atsisakė priimti ar išmuitinti Siuntą, be atskiro suderinimo ir teisės atsisakyti, siunta yra grąžinama Užsakovui (Siuntėjui). Užsakovas prisiima pilną atsakomybę už grąžinamą siuntą ir įsipareigoja „Siųsk pigiau“ padengti visas patirtas išlaidas, susijusias su siuntos grąžinimu.

11. Siuntų sekimas ir pristatymas

11.1. Atvežus Siuntą į paskirties vietą, Kurjeris ją perduoda Gavėjui. Užsakovas atsako už tai, kad Gavėjas siuntą priimtų Taisyklėse nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.   

11.2. „Siųsk pigiau“ garantuoja Siuntos pristatymą Gavėjui, bet pristatymo terminai nėra garantuoti, jei Paslaugų aprašyme nenurodyta kitaip (žr. Paslaugų aprašymą Taisyklių 7 skyriuje). Pinigų grąžinimo garantija negalioja vėluojant dėl Muitinės procedūrų, pristatant į Nutolusias vietoves, pateikus klaidingą Gavėjo adresą ar kontaktus, taip pat kitus duomenis ar jų nepateikus ir kitais Taisyklių 16.2 punkte išvardytais atvejais. 

11.3. Garantuoto pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo Siuntos paėmimo momento. 

11.4. Siuntos pristatomos tik Darbo dienomis ir darbo valandomis.  

11.5. Priimdamas Siuntą Gavėjas privalo kartu su Kurjerio vairuotoju ar Kurjerio įgaliotu atstovu patikrinti Siuntos būklę. Jeigu Siuntos pakuotė apgadinta, Siuntos priėmimo metu privaloma tai pažymėti Siuntos pristatymo dokumente; kitu atveju, traktuojama, jog Siunta Gavėjui pristatyta tvarkinga ir Gavėjas pretenzijų neturi. Gavėjui pasirašius ant bet kurio iš važtaraščių ar kito Siuntos dokumento, Siunta laikoma perduota, nors kiti važtaraščiai dėl tos pačios Siuntos ir nebūtų Gavėjo pasirašyti. 

11.6. Informavus kurjeriui apie susidariusias apsunkinančias Siuntos perdavimo aplinkybes Gavėjui, „Siųsk pigiau“ kreipiasi į Užsakovą dėl tolesnių instrukcijų. Jeigu Užsakovas per „Siųsk pigiau“ nurodytą terminą nepateikia prašomų instrukcijų Siuntos įteikimo klausimais, „Siųsk pigiau“ turi teisę Užsakovo sąskaita Siuntą grąžinti Užsakovui (Siuntėjui) arba jo sąskaita Siuntą iškrauti, perduoti saugojimui. Užsakovas privalo padengti „Siųsk pigiau“ instrukcijų gavimo ir vykdymo išlaidas.

11.7. „Siųsk pigiau“ neseka Siuntų judėjimo eigos Kurjerių ar savo sistemose. Siuntų sekimas yra Užsakovo, Siuntėjo ir/ar Gavėjo atsakomybė, todėl, Siuntai vėluojant ar atsiradus kitoms pristatymo problemoms, Užsakovas privalo nedelsiant raštu apie tai pranešti „Siųsk pigiau“. 

11.8. „Siųsk pigiau“ Siuntas pristato tik į išsamiai nurodytus gatvės adresus, išskyrus atvejį, kai užsakoma Siuntų savitarnos paslauga pasirenkant Siuntą Gavėjui atsiimti Siuntų atsiėmimo terminale. Siuntų pristatymai nenurodžius tikslaus adreso, o nurodant tik pašto dėžučių numerius ar į vietoves be tikslaus adreso negalimi. 

11.9. Siuntos pristatymas gali būti atliktas į kaimyninį adresą, nei nurodytas Gavėjo adresas, tačiau tokiu atveju privalomas Siuntos priėmimą patvirtinantis parašas. Už tokį Siuntos perdavimą kaimyniniam adresui yra atsakingas Gavėjas. 

11.10. Užsakovas privalo nurodyti kiekvienos Siuntos Gavėjo aktyvų (naudojamą) kontaktinį telefono numerį. Siuntas siunčiant į/iš užsienio, privaloma nurodyti aktyvų (naudojamą) tos šalies, į kurią yra siunčiama Siunta (arba tos šalies, iš kurios yra atsisiunčiama Siunta) kontaktinį telefono numerį. Kurjeriai turi teisę atsisakyti skambinti į kitos šalies kontaktinius telefono numerius. „Siųsk pigiau“ atsisako siųsti iš naujo ar grąžinti apmokėjimą už pristatymą Siuntų, kurių pristatymą užsakant nebuvo nurodytas tikslus Gavėjo telefono numeris.

11.11. Kurjeris Gavėjui skambina tik tuo atveju, jeigu neranda jo (jos) nurodytu adresu arba kyla kitų su Siuntos pristatymu ir perdavimu susijusių problemų. 

11.12. Kurjeris Siuntos pristatymą Gavėjui vykdo tris kartus. Užsakant kai kurias paslaugas, pakartotinis Siuntos pristatymas gali kainuoti papildomai (žr. Paslaugų aprašymą). Jeigu Siuntos pristatymas nepavyksta, Siunta grąžinama Užsakovui (Siuntėjui), o Užsakymas laikomas įvykdytu ir apmokėjimas nėra grąžinamas. Pakartotinio siuntimo išlaidas apmoka Užsakovas. 

11.13. Siuntos paėmimą patvirtinantis dokumentas su vairuotojo parašu Užsakovo turi būti saugomas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais, bet ne trumpiau nei tris mėnesius po Siuntos pristatymo Gavėjui.

11.14. Naudojantis USPS paslaugomis, siuntos keliauja su sekimu be parašo, siuntos pristatymo patvirtinimą galite matyti sekimo informacijoje oficialioje svetainėje - šiai paslaugai siuntos pristatymo įrodymas (POD) nepateikiamas.

11.15. Jeigu Siunta pervežimo metu buvo labai pažeista ir nebegali būti gabenama toliau, „Siųsk pigiau“ apie tai raštu informuos Užsakovą arba Gavėją. Siunta gali būti saugoma nustatytą laiko terminą (kiekvienu atveju skirtingą), kol ji bus atsiimta.

11.16. Gavėjui priimant apgadintą Siuntą, būtina pasirašant Siuntos perdavimo dokumente pažymėti, jog Siunta apgadinta, o Siuntą atsiimant terminale - ją nufotografuoti dar esant prie terminalo. Priešingu atveju, Siuntos apgadinimo fakto įrodymas  apsunkinamas. 

11.17. Jeigu Gavėjas atsisako Siuntos, Siunta gali būti grąžinta Siuntėjui jo išlaidomis, o jeigu paslaugos Užsakovas nėra pats Siuntėjas, Užsakovo išlaidomis. Negavus apmokėjimo iki nustatyto termino, Siunta gali būti sunaikinta, skundas dėl dingusios Siuntos nebegali būti pateiktas, taip pat gali būti pritaikytas Siuntos atsisakymo mokestis ir/ar atsirasti Papildomos išlaidos.

11.18. Jei Gavėjas siunčia Siuntą naudodamasis Deutsche Post ar LP Express kurjerių paslaugomis ir jos nepavyksta pristatyti Gavėjui nurodytu adresu, Siunta gali būti nukreipta ir pristatyta į artimiausią pašto skyrių. Gavėjas Siuntą galės atsiimti pašto skyriuje.

12. Papildomos išlaidos

12.1. Papildomos išlaidos yra išlaidos, kurias „Siųsk pigiau“ gali patirti, įskaitant mokesčius, kuriuos Kurjeris ar valstybinės institucijos gali paskaičiuoti ir pritaikyti „Siųsk pigiau“ Užsakymo vykdymo metu pagal savo įkainius (paskaičiavimus), ir kurios negalėjo būti įskaičiuotos į paslaugos kainą Užsakymo pateikimo momentu. Apie mokėtinas papildomas išlaidas „Siųsk pigiau“ informuos Užsakovą po Siuntos paėmimo, ir jos yra nurodomos galutinėje „Siųsk pigiau“ išrašytoje sąskaitoje dėl tos Siuntos arba papildomai „Siųsk pigiau“ išrašytoje sąskaitoje, remiantis Kurjerio pateiktais paskaičiavimais (sąskaita, kurią „Siųsk pigiau“ gauna iš Kurjerio po Siuntos pristatymo). „Siųsk pigiau“ apie papildomas išlaidas užsakovą gali informuoti tik tuomet, kai Kurjeris pateikia galutinę sąskaitą. Papildomos išlaidos nėra „Siųsk pigiau“ skiriamos baudos.  

12.2. Papildomos išlaidos gali būti nuskaičiuojamos nuo kreditinės Užsakovo sąskaitos. Jeigu tokia nenaudojama, „Siųsk pigiau“ susisiekia su Užsakovu raštu dėl šių išlaidų apmokėjimo. 

12.3. Papildomos išlaidos atsiranda šiais atvejais (neapsiribojant tik šiais išvardintaisiais, platesnį sąrašą galite rasti čia):
         12.3.1. Kai kuriais pakartotinio pristatymo atvejais, Užsakovas privalo padengti kiekvienu atveju skirtingas Papildomas išlaidas; 
         12.3.2. Užsakovui nurodžius klaidingus duomenis bei dėl to Kurjeriui negalint Siuntos pristatyti Gavėjui ir/arba Gavėjui atsisakius priimti Siuntą ir dėl šių priežasčių Siuntą grąžinant Siuntėjui. Šiais atvejais pristatymas laikomas įvykdytu, todėl apmokėjimas už jį negali būti grąžintas. Siunta grąžinama Užsakovo išlaidomis; 
         12.3.3. Užsakyme pateikus klaidingus Siuntos svorio ir matmenų duomenis bei pašto kodus. Jeigu Siunta sunkesnė ar didesni jos matmenys, arba Gavėjas/Siuntėjas yra Nutolusioje vietovėje, Užsakovas privalo padengti Užsakymo kainos skirtumą ir/arba Siuntos grąžinimo mokestį;
         12.3.4 Jeigu yra siunčiami draudžiami siųsti daiktai (sąrašą rasite čia), Užsakovui taikoma 120 EUR bauda.
         12.3.5. panaudojus Kurjerio ranka rašytą važtaraštį vietoje „Siųsk pigiau“ suteiktų Siuntos dokumentų, Užsakovas privalo sumokėti 5 EUR + PVM duomenų įvedimo mokestį bei pristatymo kainos skirtumą, jeigu toks atsiranda. Siunta taip pat gali būti sulaikyta iki kol susidaręs įsiskolinimas bus apmokėtas; 
         12.3.6. Kurjeriui pateiktus ne tą Siuntą, jeigu tą dieną „Siųsk pigiau“ svetainėje ar kitu būdu užsakytos kelios skirtingų Kurjerių paslaugos; 
         12.3.7. pristatymo savaitgalį atveju; 
         12.3.8. kai kuriais pristatymo į Nutolusias vietoves atvejais; 
         12.3.9. netaisyklingai užpildžius Siuntos dokumentus arba norint atšaukti Užsakymą gali būti taikomas Užsakymo anuliavimo mokestis - 5 EUR + PVM; 
         12.3.10. netinkamai, netaisyklingai paženklinus Siuntą; 
         12.3.11. netinkamai supakavus Siuntą, nesilaikant Siuntai taikomų reikalavimų (pvz., jeigu Siunta nėra patvari ir tinkamai paruošta transportavimui (neužkraunama paletė); dėžės nepritvirtintos ar netinkamai pritvirtintos prie padėklo (pvz., naudojant pakavimo plėvelę ir diržus); daiktai netelpa padėklo ribose ir/ar turi išlindusių dalių; paletės nėra tvirtos, kokybiškos ir nesulūžusios; reikalingas papildomas pakavimas ir kt.); 
         12.3.12. kai kuriais atvejais siunčiant Nestandartines siuntas; 
         12.3.13. Kurjeriui pas Siuntėją Siuntos laukiant ilgiau nei dešimt minučių; 
         12.3.14. Užsakovui ar gavėjui paprašius pakeisti Siuntos paėmimo ir/ar pristatymo adresą ar kontaktinius duomenis; 
         12.3.15. Kurjeriui prašant patikslinti Užsakovo klaidingai nurodytas pristatymo detales;
         12.3.16. „Siųsk pigiau“ nurodytų instrukcijų nesilaikymo, Užsakovo pareigų nevykdymo (neveikimo) atvejais.
         12.3.17. keičiant į „Incoterms“ sąlygas (DAP, DDP ar kt.).  

12.4. Atsiradusios Papildomos išlaidos dėl neapmokėtų sąskaitų už atliktas paslaugas, gali įtakoti Siuntos gabenimą ir pristatymą, todėl Siuntos gali būti suspenduojamos iki tol, kol Užsakovas jas apmokės.

13. Nutolusios vietovės

13.1. Siuntų paėmimo iš ar Siuntų pristatymo į Nutolusias vietoves terminai yra ilgesni nei įprastai. 

13.2. Garantuoto pristatymo paslaugos garantija negalioja esant adresui Nutolusioje vietovėje. Prieš siųsdamas Siuntą į Nutolusią vietovę, Užsakovas privalo pasitikrinti Gavėjo adresą. 

14. Draudžiami siųsti ir Nekompensuojamieji daiktai

14.1. Draudžiami siųsti daiktai (Siuntos) negali būti siunčiami jokiomis „Siųsk pigiau“ paslaugomis. Tokių daiktų (Siuntų) siuntimas prieštarauja Sutarties sąlygoms, taip pat galiojantiems teisės aktams. Jeigu siųsite daiktus, kurie yra išvardinti draudžiamų siųsti daiktų sąraše (sąrašą rasite čia), prisiimate visą atsakomybę susimokėti 120 EUR baudą už draudžiamų daiktų siuntimą. 

14.2. Prieš pateikiant Užsakymą rekomenduojama įsitikinti, ar Siunta gali būti gabenama „Siųsk pigiau“ paslaugomis. 

14.3. Užsakydamas pristatymo paslaugą Užsakovas patvirtina, jog su Draudžiamų daiktų sąrašu susipažino ir Draudžiamų daiktų Siuntoje nesiunčia. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas viešai skelbiamas ir nuolat atnaujinamas čia. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Siuntos Siuntėjas (kai jis nesutampa su Užsakovu) siunčiamoje Siuntoje nesiųstų daiktų, nurodytų „Siųsk pigiau“ Draudžiamų daiktų sąraše, ir prisiima visišką atsakomybę už šio reikalavimo nesilaikymą bei už visus padarinius bei įsipareigoja atlyginti visus „Siųsk pigiau“ dėl šios priežasties patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.  

14.4. „Siųsk pigiau“ nerekomenduoja siųsti Nekompensuojamųjų daiktų. Nekompensuojamųjų daiktų sąrašas viešai skelbiamas ir nuolat atnaujinamas čia. Tokie daiktai yra trapūs ir pavojingi arba kitaip netinkami gabenimui „Siųsk pigiau“ siūlomomis paslaugomis. Jeigu Užsakovas nusprendžia siųsti Nekompensuojamą daiktą, tai daro savo paties rizika.  

14.5. „Siųsk pigiau“ personalui ir/ar Kurjeriui pastebėjus, kad Užsakovas galimai siunčia Draudžiamą daiktą, Užsakymas gali būti nedelsiant anuliuotas. 

14.6. Jeigu Siunta, kurioje siunčiami Draudžiami siųsti ir (arba) Nekompensuojami daiktai, vėlavo, buvo apgadinta arba prarasta gabenimo metu, su tuo susijęs skundas „Siųsk pigiau“ negali būti pateiktas, apmokėjimas už paslaugą taip pat negali būti grąžintas. 

14.7. Užsakovas supranta ir sutinka, kad tyčia ar dėl neatsargumo užsakydamas Draudžiamų siųsti ar Nekompensuojamųjų daiktų pervežimą, perduodamas pats arba per Siuntėją, ar bet kokiu kitu būdu sąlygodamas jų perdavimą pervežimui, jis prisiima visišką atsakomybę už pasekmes, įsipareigoja sumokėti 120 EUR baudą ir padengti visus „Siųsk pigiau“ bei Kurjerio dėl to patirtus nuostolius. Užsakovas taip pat sutinka, jog jo Siuntai su Draudžiamais siųsti daiktais padarius žalą kitai Siuntai ar daugiau Siuntų, jis atlygins žalą „Siųsk pigiau“, Kurjeriui ir/ar kitų Siuntų Siuntėjams pareikalavus.

15. Muitinės procedūros

15.1. Užsakovas, išsiuntęs Užsakymą, sumoka tik Siuntos transportavimo išlaidas. „Siųsk pigiau“ neatsakinga už Siuntos vėlavimus, sulaikymus, taikomus mokesčius, susijusius su Muitinės procedūromis. Muito mokesčius prieš Siuntos pristatymą turi apmokėti Gavėjas (arba, Muitinei sutikus, Siuntėjas). 

15.2. Užsakovas garantuoja, kad visi jo, Siuntėjo ir Gavėjo padaryti pareiškimai ir pateikti dokumentai ir informacija, susiję su Siuntos importu ir eksportu, yra tikslūs ir teisingi. Užsakovas prisiima visą riziką dėl neteisingų duomenų pagrindu galinčios atsirasti atsakomybės ir įsipareigoja atlyginti visus „Siųsk pigiau“ ir/ar Kurjerio patirtus nuostolius. Užsakovui yra žinoma, kad jeigu jo apie Siuntą arba Siuntos turinį pateikti duomenys yra netikri ar melagingi, prieš jį gali būti pateiktas civilinis ieškinys ir/ar jis gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, kurios viena iš bausmių gali būti Siuntos konfiskavimas ir jos realizavimas ar utilizavimas. 

15.3. Visas baudas, mokesčius (jei taikoma, įskaitant ir neapsiribojant vien tik PVM), saugojimo (sandėliavimo) mokesčius ir kitas Papildomas išlaidas, kurias „Siųsk pigiau“ ir Kurjeris gali patirti dėl Muitinės arba kitų valdžios institucijų veiksmų (neveikimo) arba dėl to, kad Užsakovas ir/ar Gavėjas nepateikė reikiamų dokumentų, privalo padengti Užsakovas. Nurodytos išlaidos taip pat gali būti pareikalautos atlyginti ar išieškotos iš Gavėjo prieš atiduodant jam Siuntą. Jeigu išlaidas turi padengti Gavėjas, tačiau jis atsisako tai padaryti, Užsakovas sutinka ir įsipareigoja padengti minėtas bei dėl Siuntos parsiuntimo atsiradusias Papildomas išlaidas bei sumokėti administracinį mokestį už papildomą darbą. 

15.4. Jeigu Gavėjas nesusisiekia su Muitine ir Siunta sunaikinama, tai laikoma Užsakovo ir/ar Gavėjo atsakomybe.

16. Pavėluoti pristatymai

16.1.  Bet kurios Siuntos, siųstos naudojantis Garantuoto pristatymo paslauga ir kurios paėmimo bei pristatymo adresai bei kita susijusi informacija atitinka reikalavimus, išlaidos bus pilnai grąžintos, jeigu Siunta nebuvo pristatyta iki numatyto laiko ir Užsakovas į „Siųsk pigiau“ kreipėsi raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Siuntos pristatymo. 

16.2. Pinigai negrąžinami šiais atvejais: 
         16.2.1. Užsakymo pateikimo metu nurodžius klaidingus Gavėjo adresą ir/arba kontaktinį telefono numerį; 
         16.2.2. Siuntėjo ar Gavėjo adresai yra Nutolusiose vietovėse; 
         16.2.3. pristatant Siuntas atsirado nenugalimos jėgos (force-majeure) aplinkybės (blogos oro sąlygos, streikai ir kt. jėgos, nepriklausomos nuo „Siųsk pigiau“ ir/ar Kurjerio); 
         16.2.4. Siuntėjo ar Gavėjo šalyje vyksta karo veiksmai; 
         16.2.5. užtrunka Muitinės procedūros; 
         16.2.6. Siunta netinkamai supakuota ir/arba paženklinta; 
         16.2.7. Siuntoje yra Draudžiamų daiktų; 
         16.2.8. jeigu nesikreipiama per 5 (penkias) darbo dienas po Siuntos pristatymo.

17. Pretenzijų dėl prarastų ar apgadintų siuntų reiškimas

17.1. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos tik Užsakovo ir tik raštu. Pretenzijos nagrinėjimo metu „Siųsk pigiau“ bendrauja tik su Užsakovu.

17.2.    Visos pretenzijos turi būti teikiamos tiesiogiai „Siųsk pigiau“, o ne pačiam Kurjeriui, šiais UAB „Technologijų era“ kontaktais: elektroniniu paštu - info@siuskpigiau.lt ir/ar registruotu paštu adresu - Veiverių g. 142, LT-46353 Kaunas.

17.3.    Užsakovas yra informuojamas, kad Kurjeris neturi teisės priimti Užsakovo, Siuntėjo, Siuntos Gavėjo ar bet kurio kito asmens pretenzijų ar bet kokių kitų rašytinių dokumentų, susijusių su Siuntos pristatymu, praradimu ar apgadinimu.

17.4.    Užsakovas yra informuotas ir supranta, jog Gavėjo patvirtinimas apie gautą Siuntą, kai ant pristatymo dokumento nėra pranešimo apie Siuntos sugadinimą yra prima facie įrodymas, kad Siunta buvo pristatyta geros būklės.

17.5.    Užsakovas raštišką pretenziją apie apgadintą ar dingusią Siuntą turi pateikti griežtai per žemiau nustatytus terminus:

Kurjeris Pretenzijos pateikimo terminas
DPD  per 5 darbo dienas nuo siuntos pateikimo dienos, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos
Omniva    (i)    per 3 dienas nuo aplinkybių atsiradimo, tačiau ne vėliau nei per 28 dienų nuo siuntos išsiuntimo
  (ii)    ne vėliau kaip per 28 dienų nuo numatytos siuntos pristatymo dienos
  (iii)   Kurjeris neatsako, jei Užsakovas per 6 mėnesius nuo siuntos išsiuntimo apie ją nepasiteirauja
Venipak  ne vėliau kaip per 8 darbo dienų nuo siuntos gavimo, o praradimo atveju - per 8 darbo dienų nuo siuntos išsiuntimo dienos
LP EXPRESS per 6 mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos
Itella, GLS   (i)    jei įprastinio siuntos gavimo metu Gavėjas negalėjo nustatyti žalos, Užsakovas gali ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo siuntos perdavimo arba pristatymo Gavėjui dienos pateikti pretenziją dėl žalos atlyginimo, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo siuntos išsiuntimo dienos
  (ii)    kompensacijos už siuntos praradimą, Užsakovas turi teisę reikalauti jei prekės nebuvo pristatytos: per 28 dienų nuo sutarto pristatymo termino pabaigos arba po 58 dienų nuo siuntos priėmimo iš Siuntėjo, jei nėra sutarto gabenimo termino
TNT (kai paslauga teikiama ne kaip pašto paslaugos teikėjo) per 19 dieną:
  (i)    po siuntos pristatymo (jei siunta buvo pažeista arba vėlavo), arba
  (ii)    po planuotos pristatymo datos (jei siunta prarasta, nepristatyta ar pristatyta klaidingai)
TNT (kai paslauga teikiama kaip pašto paslaugos teikėjo) per 6 mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos
FedEx (kai paslauga teikiama ne kaip pašto paslaugos teikėjo)   (i)    dėl žalos (matomos ar akivaizdžiai nepastebimos), vėlavimo (įskaitant pretenzijas dėl sugedimo) ar trūkstamo turinio - per 19 dieną po siuntos pristatymo
  (ii)    visas kitas pretenzijas, įskaitant pretenzijas dėl praradimo, nepristatymo ar klaidingo pristatymo - per 9 mėnesius nuo siuntos perdavimo Kurjeriui
FedEx (kai paslauga teikiama kaip pašto paslaugos teikėjo) per 6 mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos
DHL  per 28 dienų nuo datos, kada Kurjeris priėmė siuntą
Deutsche Post   (i)    siuntoms Europos sąjungos ribose ne anksčiau kaip 30 dienų nuo siuntos paėmimo dienos
  (ii)   siuntoms už Europos sąjungos ribų ne anksčiau kaip 60 dienų nuo siuntos paėmimo dienos
  (iii)  visoms siuntoms ne vėliau kaip 6 mėnesiai nuo siuntos paėmimo dienos. Nagrinėjimas gali užtrukti iki 10 savaičių
Nėgė per 3 darbo dienas po siuntos pristatymo
USPS siuntos apgadinimo atveju per 5 d.d. nuo siuntos gavimo dienos, siuntos praradimo atveju - per 21 d.d. po planuotos pristatymo datos
Raben siuntos apgadinimo atveju per 5 d.d. nuo siuntos gavimo dienos, siuntos praradimo atveju - per 21 d.d. po planuotos pristatymo datos


17.6.    Užsakovas, teikdamas pretenziją, privalo nurodyti užsakymo numerį, Siuntos vertę, pakuočių aprašymą (jų turinį), pretenzijos priežastis, prarastų ar apgadintų prekių įsigijimo sąskaitos kopiją (ar kitą oficialų prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą), kuriame būtų aiškiai pažymėta (išskirta) apgadintos ir (arba) prarastos prekės (Siuntos) vertė, ar daiktai buvo nauji, ar naudoti, pretenzijos dydžio apskaičiavimas, turimas fotonuotraukas, taip pat informaciją apie Siuntos siuntėją, gavėją, bei į kokią sąskaitą grąžinti pinigus ir kt. informaciją bei dokumentus, reikalingus tinkamam pretenzijos išnagrinėjimui. Užsakovas, teikdamas pretenziją, taip pat turi teisę pateikti Siuntos pakuočių ir (arba) jos turinio fotonuotraukas, taip pat pateikti kitą informaciją, kuri gali padėti tinkamai išnagrinėti pretenziją. Užsakovas, teikdamas pretenziją, privalo pateikti išsamią informaciją, įskaitant savo asmeninius, jeigu pretenziją teikia fizinis asmuo, ir visus juridinio asmens rekvizitus, tame tarpe ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį, jeigu pretenziją teikia juridinis asmuo. Jeigu pretenziją teikia juridinis asmuo, pretenzija turi būti pasirašyta Užsakovo (juridinio asmens) asmens, turinčio teisę pasirašyti tokio pobūdžio dokumentus (pretenziją). Užsakovas privalo pateikti pretenzijos originalą su tinkamai patvirtintais jos priedais. Tuo atveju, jeigu Užsakovo (juridinio asmens) pretenziją pasirašo ne Užsakovo vadovas, ar kitas asmuo (atstovas), tokiu atveju prie Užsakovo (juridinio asmens) teikiamos pretenzijos privalo būti pridėta įgaliojimo/įsakymo, kuriuo suteikti įgaliojimai Užsakovo atstovui pasirašyti pretenziją, patvirtina kopija.

17.7.    Jeigu Užsakovas pateikia tik Siuntos pardavimo dokumentus (sąskaitas – faktūras) „Siųsk pigiau“ turi teisę lyginti analogiškos prekės rinkos kainą su pardavimo sąskaitoje pateikta pardavimo kaina ir gali maksimaliai atlyginti iki 70 proc. sugadintos ar prarastos Siuntos pardavimo kainos ar rinkos vertės, tačiau ne daugiau kaip 499 EUR. Esant abejonėms „Siųsk pigiau“ gali reikalauti, o Užsakovas privalo pateikti skirtingo laikotarpio prarastos ar sugadintos prekės pardavimo dokumentus (sąskaitas – faktūras) skirtingiems klientams.

17.8.    Pretenzijos, pateiktos pasibaigus aukščiau nurodytiems terminams ir/ar pateiktos be reikiamų dokumentų ir/ar juos pateikus vėliau nei per nurodytą pretenzijos pateikimo terminą, nepriimamos (pagrįstas atmetimas) ir nuostoliai nėra atlyginami.

17.9.    „Siųsk pigiau“ turi išnagrinėti Užsakovo rašytinę pretenziją dėl siuntos praradimo, sugadinimo ar pan. ir pateikti raštišką atsakymą pretenzijos, pareiškėjo (Užsakovo) nurodytu adresu (įskaitant elektroninį paštą) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų (išskyrus LP EXPRESS ir Deutsche Post, kurių nagrinėjimo terminas gali užtrukti iki 90 kalendorinių dienų) nuo rašytinės pretenzijos su visais pretenzijai nagrinėti ir sprendimo priėmimui reikalingais dokumentais, gavimo dienos. Tarptautinių Siuntų pretenzijų nagrinėjimo terminas gali trukti iki 6 mėnesių skaičiuojant nuo rašytinės pretenzijos su visais pretenzijai nagrinėti ir sprendimo priėmimui reikalingais dokumentais gavimo dienos. „Siųsk pigiau“ pasilieka teisę šiame punkte numatytus terminus, apie tai informavus Užsakovą, pratęsti papildomam 20 darbo dienų terminui.

17.10.    Pretenzijos dėl dingusios Siuntos nagrinėjimas gali būti vykdomas tik gavus Siuntos praradimo faktą patvirtinantį „Siųsk pigiau“ raštą.

17.11.    Užsakovas yra informuotas, jog „Siųsk pigiau“ svarstys pretenziją tik tuomet, jei Užsakovas/Gavėjas sudarys galimybę „Siųsk pigiau“ pasirinkimu patikrinti Siuntos turinį, originalią siuntimo dėžę (dėžes) ir pakuotę arba Užsakovo/Gavėjo patalpose, arba „Siųsk pigiau“/Kurjerio patalpose, kol pretenzija bus išnagrinėta.

17.12.    Jeigu faktas, kad Siunta buvo apgadinta pervežimo metu, patvirtinamas, „Siųsk pigiau“ padengia daikto remonto arba jo įsigijimo išlaidas, priklausomai nuo to, kurios yra mažesnės ir kurios jokiu būdu negali viršyti užsakant paslaugą pasirinkto draudimo (Standartinio arba Papildomo) sumos. Jeigu siųstas daiktas sugadintas nepataisomai, privaloma pristatyti tai patvirtinančią oficialią atitinkamo remonto centro pažymą ar nepriklausomos nuostolių įvertinimo agentūros aktą.

17.13.    Esant pagrįstai ir „Siųsk pigiau“ patvirtintai Užsakovo pretenzijai kompensacija išmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai su Užsakovu yra sutarta kitaip. Bet kokia kompensacija, susijusi su Siuntos apgadinimu ir (arba) praradimu, išmokama tik Užsakovui.
 
17.14.    Pretenzijos ribojamos iki vienos pretenzijos vienai Siuntai, kurios įvykdymas bus visiškas ir galutinis atsiskaitymas už visus su tuo susijusius nuostolius ar žalą.

17.15. Užsakovas per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos atsakymo gavimo gali pateikti apeliaciją dėl pretenzijos atsakymo.

18. „Siųsk pigiau“ atsakomybė

18.1. Visais atvejais „Siųsk pigiau“ yra atsakinga tik Užsakovui (asmeniui/įmonei/šaliai). Jeigu Užsakymą pateikia Siuntėjas, „Siųsk pigiau“ nekontaktuoja su Gavėju, ir atvirkščiai, bei neatsako už bet kokius nuostolius, kuriuos gali patirti trečiosios šalys.  

18.2. „Siųsk pigiau“ ir Užsakovas įsipareigoja bendradarbiauti išieškant regreso tvarka bet kurios iš šių šalių patirtus nuostolius iš kaltų trečiųjų asmenų (Siuntos Siuntėjo, Gavėjo, vežėjo, kitų asmenų). 

18.3. „Siųsk pigiau“ atsakomybė už apgadintą ar prarastą Siuntą bus apribota didesne iš šių sumų: a) suma, numatyta pagal taikomas Konvencijas arba b) Užsakovo pasirinkto Siuntos draudimo (Standartinio ar Papildomo) bei pristatymo išlaidų suma (išskyrus Deutsche Post ir USPS paslaugoms). (Pavyzdžiui, jeigu užsakant paslaugą pasirinktas Standartinis draudimas, Siuntos apgadinimo/praradimo atveju Užsakovui priklauso kompensacija iki 100 EUR bei visų arba dalies pristatymo išlaidų grąžinimas. Arba, jeigu pateikiant užsakymą pasirenkamas 600 EUR Papildomas draudimas, Siuntos apgadinimo/praradimo atveju „Siųsk pigiau“ išmoka kompensaciją iki 600 EUR bei grąžina visas arba dalį pristatymo išlaidų). Standartinis ir Papildomas Siuntos draudimas Deutsche Post ir USPS paslaugoms negalioja, todėl Siuntos apgadinimo/praradimo atveju kompensacija Deutsche Post paslaugoms su sekimu galima iki 40 Eur pagal pašto siuntų reglamentus. Taip pat, Deutsche Post ir USPS paslaugoms, Siuntos praradimo ar apgadinimo atveju, mokestis už siuntimo paslaugą nėra kompensuojamas. Siuntos apgadinimo/praradimo atveju USPS paslaugoms maksimali galima kompensacija – iki 90 EUR.

18.4. Jeigu Siunta pervežimo metu apgadinta, o ne dingo, kompensuojama tik dalis Siuntos pristatymo išlaidų atitinkamai Siuntos apmokestintam svoriui, kuris buvo apgadintas/prarastas. 

18.5. Siuntos praradimo atveju „Siųsk pigiau“ atsakomybė yra ribojama iki Siuntos turinio vertės, kuri negali viršyti pasirinkto draudimo sumos (Standartinio ar Papildomo), neįskaitant pakavimo išlaidų bei mokesčio už Papildomą draudimą, jeigu jis buvo užsakytas.  

18.6. „Siųsk pigiau“ neatsako už apgadinimą siuntų, kurios nebuvo Siuntėjo tinkamai supakuotos, bei praradimą siuntų, kurios nebuvo Siuntėjo tinkamai supakuotos ir/arba paženklintos. 

18.7. „Siųsk pigiau“ neatsako už Siuntų vėlavimą ir/arba nepristatymą, kuriuos lėmė ar prie to prisidėjo nepakankamas, netinkamas arba neaiškus, dviprasmiškas Siuntos ženklinimas ir/arba netinkamas, nepakankamas, nesaugus pakavimas. „Siųsk pigiau“ neprisiima atsakomybės už Siuntų pakavimo bei žymėjimo/ženklinimo patarimus, pateiktus Internetinėje svetainėje. Tik Užsakovas yra atsakingas už tinkamą ir Siuntos turiniui apsaugoti pakankamą pakuotę.

18.8. „Siųsk pigiau“ neprisiima atsakomybės už nežinant priimtų Siuntų su Draudžiamais ar Nekompensuojamais siųsti daiktais apgadinimą ar praradimą. 

18.9.  „Siųsk pigiau“ padengia tik tiesioginius Užsakovo nuostolius Siuntos apgadinimo ar praradimo atveju, kurie negali viršyti nurodytų dydžių. „Siųsk pigiau“ nėra atsakinga už negautą pelną, pajamas ar kitokią naudą, prarastą galimybę naudotis sugadintu/prarastu siųstu daiktu, administracinius nepatogumus, nusivylimą, kilusias problemas ir sugadintą reputaciją bei kitus netiesioginius užsakytų paslaugų vykdymo nulemtus ir/arba su juo susijusius nuostolius ar žalą.

18.10.  „Siųsk pigiau“ neatsako už jokius Muitinės pareigūnų ar kitų institucijų veiksmų sukeltus vėlavimus, nuostolius ar žalą, Siuntos konfiskavimą, sunaikinimą, sulaikymą ir kt. veiksmus ar jei dėl Siuntos buvo imtasi kokių nors teisinių veiksmų pagal taikomą teisę. 

18.11. Kompensacijos Siuntų praradimo, apgadinimo atvejais bei vėluojant laiku pristatyti Siuntą, jeigu buvo užsakyta Garantuoto pristatymo paslauga, nebus išmokėtos šiomis aplinkybėmis: 
           18.11.1.    stichinių nelaimių atveju, 
           18.11.2.    Siuntėjo ir/arba Gavėjo šalyje vykstant karo veiksmams, 
           18.11.3.    esant netinkamai ir/arba nepakankamai Siuntos Pakuotei, 
           18.11.4.    esant netaisyklingam Siuntos žymėjimui, 
           18.11.5.    siunčiant Nekompensuojamuosius ir/arba Draudžiamus siųsti daiktus, 
           18.11.6.    force majeure aplinkybėmis, 
           18.11.7.    kitomis aplinkybėmis, kurios nėra „Siųsk pigiau“ kontroliuojamos ir negalėjo būti iš anksto numatytos, įskaitant, bet neapsiribojant: pandemijas ar epidemijas, „Siųsk pigiau“ naudojamos įrangos gedimus, interneto ryšio gedimus, telefono ryšio gedimus, programinės įrangos virusus, neleistiną prieigą prie paslaugų teikimui naudojamų sistemų, veikimo klaidas, kt.  

18.12. „Siųsk pigiau“ neatsako už žalą, kuri atsirado dėl natūralių siunčiamų daiktų (prekių) savybių, dėl kurių jie buvo visiškai ar iš dalies prarasti ar sugadinti: sudužę, surūdiję, nubyrėję, sulūžę, sugniuždyti.

18.13. „Siųsk pigiau“ neatsako, jeigu Gavėjas priėmė Siuntą ir pasirašė, kad ją gavo. Nuo Siuntos priėmimo momento visa Siuntoje esančių daiktų (prekių) atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Gavėjui.

18.14. „Siųsk pigiau“ neatsako už užsakymų, pateiktų per pagalbines priemones: el. parduotuvių sąsają, API ir užsakymų importavimą, duomenų tikslumą ir dėl to kilusius siuntos pristatymo nesklandumus. Užsakydamas pristatymo paslaugą Užsakovas patvirtina, kad pateikti užsakymo duomenys yra teisingi.

18.15. Žala pagal pagrįstą ir „Siųsk pigiau“ patvirtintą Užsakovo pretenziją atlyginama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

19. Užsakovo interneto tinklalapio paskyros valdymas

19.1. Prieš pateikdamas pirmąjį Užsakymą, Užsakovas privalo susikurti savo paskyrą Interneto svetainėje registracijos dalyje. Teisingų ir išsamių privalomų laukų užpildymas yra būtinas tolimesniam užsakymų pateikimui. Registracijos metu pateikta Užsakovo informacija bus naudojama paslaugų teikimui, apmokestinimui, paslaugų teikimo istorijai ir lojalumo nuolaidų taikymui. Užsakovo pateiktų asmens duomenų naudojimą apibrėžia galiojanti „Siųsk pigiau“ privatumo politika.   

19.2. Užsakovas yra išimtinai ir visiškai atsakingas už duomenų ir informacijos, pateikiamos Internetinėje svetainėje, tikslumą ir tikrumą, tiek sukuriant paskyrą, tiek vėliau ja naudojantis. Užsakovas, prisijungęs prie savo paskyros, turi teisę bet kuriuo metu pakeisti joje esančius duomenis. 

19.3. Užsakovo paskyroje esantys duomenys bus tvarkomi „Siusk pigiau“ informacinių technologijų priemonėmis tiek, kiek tai būtina paslaugų teikimui. Jei paskyrą susikūręs Užsakovas neužsako paslaugų ilgiau nei per 10 (dešimt) metų, Užsakovo paskyra yra panaikinama, o joje esantys duomenys sunaikinami. 

20. Asmens duomenų tvarkymas 

20.1. Užsakovas sutinka, kad „Siųsk pigiau“ valdytų ir tvarkytų Užsakovo (Užsakovo atstovų) asmens duomenis šios Sutarties su Užsakovu sudarymo ir vykdymo, „Siųsk pigiau“ teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais. Daugiau informacijos apie „Siųsk pigiau“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama Privatumo politikoje, esančioje www.siuskpigiau.lt. Visais asmens duomenų apsaugos klausimais Užsakovas gali kreiptis į „Siųsk pigiau“ šiais adresais: UAB „Technologijų era”, Veiverių g. 142, LT-46353 Kaunas, Lietuva, arba el. paštu: info@siuskpigiau.lt.

20.2. Užsakovas yra informuotas apie Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente 679/2016 numatytas teises: žinoti, būti informuotas apie savo pateiktų asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti ar sunaikinti savo asmens duomenis teisės aktų nustatytais atvejais, nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.

20.3. Duomenų saugumui užtikrinti „Siųsk pigiau“ taiko tinkamas technines ir organizacines duomenų saugumo užtikrinimo priemones bei vadovaujasi konfidencialumo principais.

21. Trečiųjų šalių teisės

21.1. Bet kuri šalis, kuri nėra šio susitarimo šalis (pvz. Gavėjas), negali reikšti jokių pretenzijų ir/ar primesti kitų sąlygų. 

22. Kitos nuostatos

22.1. „Siųsk pigiau“ išlaiko neatšaukiamą teisę bet kuriuo metu ir vienašališkai keisti ir pildyti šiuos Terminus ir sąlygas bet kokiu būdu ir bet kokia apimtimi taip, kaip tai būtų reikalinga atsižvelgiant į taikomą teisę ar „Siųsk pigiau“ nuožiūra. Pataisyta (atnaujinta) šių Taisyklių redakcija turi būti pateikta „Siųsk pigiau“ Interneto svetainėje. Jeigu Užsakovas po atitinkamo šių sąlygų pakeitimo ir toliau naudosis Internetine svetaine ar teiks Užsakymus, vadovaujantis tokiomis pakeistomis (atnaujintomis) Taisyklių (Terminai ir sąlygos) nuostatomis, bus laikoma, kad Užsakovas sutiko su nauja Taisyklių redakcija ir priėmė pakeitimus. Užsakovui rekomenduojama reguliariai tikrinti Internetinę svetainę, kad būtų informuotas apie bet kokius galimus pakeitimus (atnaujinimus).

22.2. Užsakovas turi laikytis konfidencialumo informacijos, pateiktos Internetinėje svetainėje atžvilgiu (pavyzdžiui, užsiregistravęs Internetinėje svetainėje, komunikuodamas), ir yra atsakingas už bet kokias informacijos atskleidimo trečiosioms šalims pasekmes, nesvarbu, ar tas atskleidimas buvo tyčinis, ar įvyko dėl aplaidumo ar neapdairumo. „Siųsk pigiau“ neteikia jokių garantijų dėl Internetinės svetainės techninių ar funkcinių savybių, ar apsaugos nuo virusų ir neatsako už Užsakovui ar jo kompiuterinei sistemai padarytą žalą.

22.3. Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu ginčą tektų perduoti teismui, byla būtų nagrinėjama Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose.  

22.4. Terminai ir sąlygos yra viršesni ir jiems teikiama pirmenybė bet kuriuose kituose dokumentuose pateiktų nuostatų atžvilgiu. Jeigu Užsakovas, pateikdamas Užsakymą nukrypsta nuo šių Terminų ir sąlygų, taikomos Terminų ir sąlygų ir (arba) sutarties nuostatos.

22.5. Jeigu kuri nors šiose Taisyklėse esanti nuostata prieštarautų kuriai nors galiojančiai tarptautinei sutarčiai, Lietuvos Respublikos įstatymui, Vyriausybės nutarimui ar potvarkiui, ministerijos įsakymui arba kitų taikytinų teisės aktų reikalavimams – tokia nuostata lieka galioti kaip „Siusk pigiau“ ir Užsakovo susitarimo dalis tiek, kiek ji neprieštarauja minėtiems teisės aktams. Bet kuri negaliojanti nuostata neturi įtakos kitų šių Taisyklių sąlygų galiojimui.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 m. liepos 7 d. 14:02Reikia išsiųsti siuntą? Sužinokite savo siuntos kainą
Norite gauti 15% nuolaidą pirmai siuntai? Prenumeruokite naujienlaiškį
swed seb luminor revolut paypal paypal paypal paypal paypal

Pristatymo regionai

Siuntų pristatymas

„Siųsk pigiau“ įrankiai

Pagalba

Apie mus

SP
Uždaryti