Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
 
1.1. Ši Sutartis nustato UAB „Technologijų era“ priklausančiame tinklalapyje www.siuskpigiau.lt siūlomų paslaugų teikimo bei apmokėjimo už jas tvarką, reikalavimus Siuntų paruošimui ir  paslaugų užsakymui, taip pat teikiamų paslaugų ribojimus.
1.2. Pateikdamas Užsakymą, Užsakovas patvirtina, kad susipažino su šia Sutartimi (Terminais ir sąlygomis) ir besąlygiškai sutinka su visomis jos nuostatomis.
1.3. Šalys sutaria, kad „Siųsk pigiau“ ir Užsakovo santykius, kurie yra neaptarti šioje Sutartyje, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.
 
2. „Siųsk pigiau“ paslaugos
 
2.1. „Siųsk pigiau“ suteikia galimybę siųsti Siuntas tarptautinėmis Siuntų gabenimo bendrovėmis, su kuriomis „Siųsk pigiau“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis. Šioje Sutartyje Siuntų gabenimo bendrovės ir jų darbuotojai yra apibrėžiami terminu Kurjeris.
2.2. Siuntų gabenimą atlieka Užsakovo pasirinktas Kurjeris, tačiau gabenimo Sutartis sudaroma tarp Užsakovo ir „Siųsk pigiau“. „Siųsk pigiau“ yra atsakinga už Užsakovo Siuntos gabenimą ir pati derina jo detales su Kurjeriu.
2.3. Užsakydamas Siuntos gabenimo paslaugą, Užsakovas gali rinktis bet kurį Kurjerį pagal paslaugą, kainą ar kitus kriterijus.
 
3. Sutarties sąvokos
 
3.1. „Siųsk pigiau“ – UAB "Technologijų era" ir jos darbuotojai.
3.2. Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas ir pan.) tinkamai supakuotų ir paženklintų daiktų.
3.3. Siunta – vieno Siuntėjo vienam Gavėjui siunčiama ir viename Siuntos dokumente aprašyta Pakuotė ar keletas Pakuočių, kurios pristatomos į vieną adresą.
3.4. Standartinė Siunta – Siunta, kurios visi dydžiai (ilgis, plotis, aukštis ir svoris) atitinka Užsakovo pasirinktos paslaugos Siuntai keliamus reikalavimus. Kokie yra konkrečios paslaugos reikalavimai Standartinei siuntai, yra nurodyta Paslaugos aprašyme 7 punkte. Jeigu nors vienas iš minėtų dydžių viršija leistinus, siunta laikoma Nestandartine, o jos pristatymui gali būti taikomi papildomi mokesčiai. 
3.5. Kurjeris – juridinis asmuo, su kuriuo „Siųsk pigiau“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį ir, kuris gabena Užsakovo pateiktą Siuntą.
3.6. Siuntėjas – juridinis (įskaitant jo darbuotojus) arba fizinis asmuo, kuris perduoda vežti (įteikia Kurjeriui) tinkamai paruoštą ir paženklintą Siuntą nurodytam Gavėjui. Užsakovas gali būti Siuntėjas, tačiau Siuntėjas nebūtinai yra Užsakovas.
3.7. Gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, nurodytas ant Siuntos Pakuotės bei Siuntos dokumente kaip asmuo, kuriam adresuota Siunta ir, kuris priima Siuntą paskirties vietoje. 
3.8. Garantuotas pristatymas – Siuntos pristatymo paslauga, kuomet „Siųsk pigiau“ garantuoja, jog Siunta bus pristatyta iki tiksliai nurodyto laiko. Ar pristatymo terminai yra garantuoti, nurodoma kiekvienos paslaugos aprašyme 7 punkte. Garantuoto pristatymo paslauga suteikia pinigų grąžinimo garantiją, jeigu Siunta nebuvo pristatyta iki numatyto laiko. Pristatymas savaitgaliais negali būti Garantuoto pristatymo paslauga.
3.9. Nutolusi vietovė – Siuntos paėmimo ar pristatymo vieta itin nutolusioje ir/ar sunkiai pasiekiamoje teritorijoje, kuriai pasiekti reikalingos Papildomos išlaidos.
3.10. Siuntos vertė – visų daiktų, esančių Siuntoje, kaina, už kurią Siuntėjas juos įsigijo ir gali tai įrodyti turimais įsigijimo dokumentais.
3.11. Išankstinio mokėjimo sąskaita – Užsakovo sąskaita „Siųsk pigiau“ internetinėje svetainėje, kuri gali būti iš anksto papildyta naudojantis galimais mokėjimo būdais bei panaudota pateikiant užsakymą. 
3.12. Siuntos dokumentai – „Siųsk pigiau“ Užsakovui suteiktas važtaraštis, manifestas, lydraštis ar kitas dokumentas, pagal kurį Kurjeris priima Siuntą gabenimui, patvirtinantis šią Siuntos pristatymo Sutartį ir turintis unikalų Siuntos numerį (brūkšninį kodą). Užsakovas atsako už duomenų, įrašytų į Siuntos dokumentą, teisingumą.
3.13. Draudimo suma – suma, kuria Užsakovas draudžia Siuntą ir, kuri nėra didesnė nei Siuntos vertė.
3.14. Raštu – pranešimo perdavimo būdas, kai informacija „Siųsk pigiau“ arba Užsakovui perduodama tiesiogiai raštu, išsiunčiama registruotu paštu, elektroniniu paštu ar faksu.
3.15. Darbo diena – bet kuri kalendorinė metų diena, kuri yra valstybės nustatyta kaip darbo diena.
3.16. Papildomos išlaidos – išlaidos, atsiradusios Užsakymo vykdymo laikotarpiu po apmokėjimo ne dėl Kurjerio ar „Siųsk pigiau“ kaltės, kurios negalėjo būti įtrauktos į kainą Užsakymo priėmimo momentu ir todėl privalo būti apmokėtos Užsakovo.
3.17. Draudžiami siųsti daiktai – daiktai, kurie negali būti siunčiami naudojantis „Siųsk pigiau“ paslaugomis. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas viešai skelbiamas ir nuolat atnaujinamas čia
3.18. Nekompensuojamieji daiktai – daiktai, kurių „Siųsk pigiau“ paslaugomis siųsti nerekomenduojama ir, kuriems praradimo/apgadinimo atveju negalioja joks draudimas. Tai – dokumentai, vertingi ir kiti daiktai, kurių vertė sunkiai nustatoma, taip pat trapūs bei smūgiams neatsparūs daiktai. Nekompensuojamųjų daiktų sąrašas skelbiamas ir nuolat atnaujinamas čia.
3.19. Siuntos apgadinimas – Kurjerio klaidos sąlygotas žalos padarymas Užsakovo Siuntai jos gabenimo metu nuo paėmimo iš Siuntėjo iki pristatymo Gavėjui. Siunta laikoma apgadinta tuomet, kai jos turinys yra pažeistas kartu su pakuote. 
3.20. Siuntos praradimas – „Siųsk pigiau“  raštiškai Užsakovui patvirtintas Siuntos praradimas pervežimo metu nuo Siuntos paėmimo iš Siuntėjo momento. 
3.21. Siuntų savitarnos paslauga – paslauga, kai Siuntos išsiunčiamos ir/arba atsiimamos skirtinguose miestuose esančiuose Siuntų savitarnos terminaluose.
3.22. Trečiųjų šalių pristatymas – pristatymo tipas, kai Užsakovas, ir kartu mokėtojas, nėra nei Siuntos Siuntėjas, nei jos Gavėjas. Toks pristatymas derinamas bei visi dėl jo galintys iškilti klausimai sprendžiami išskirtinai tik su Siuntos Užsakovu. Siuntėjas ir Gavėjas tokio pristatymo atveju yra trečiosios šalys, kurioms „Siųsk pigiau“ neturi jokių įsipareigojimų.
 
4. Užsakymo pateikimas ir teisė atšaukti
 
4.1.  „Siųsk pigiau“ nėra įpareigota priimti Užsakymus iš Užsakovo. Užsakymas bus laikomas priimtu ir ši Sutartis taps galiojančia tik tada, kai „Siųsk pigiau“ Užsakymą priims ir tai patvirtins Užsakovui. „Siųsk pigiau“ pasilieka teisę vienašališkai atsisakyti priimti ir/ar atšaukti bet kurį Užsakymą.
4.2. Užsakovas turi teisę prašyti atšaukti Užsakymą. Mokėjimas už paslaugą grąžinamas pagal Grąžinimų politiką, kuri viešai skelbiama čia. Kai kuriais atvejais (žr. Paslaugos aprašymą), užsakymas turi būti atšauktas iki valandos, nurodytos užsakymo pildymo metu. Pavėlavus tai padaryti, mokėjimas nuskaičiuojamas kaip už įvykdytą pristatymą.
4.3. Bet kuris užsakymas (jeigu pasirinktos paslaugos aprašyme nenurodyta kitaip) gali būti atšauktas iki kol siunta bus paimta iš Siuntėjo. Po to, kai Kurjeris Siuntą paėmė, užsakymas nebegali būti atšauktas, nes Užsakovo pageidavimu užsakymas buvo pateiktas Kurjeriui ir bus Kurjerio apmokestintas. Organizuodamas Siuntos paėmimą Užsakovas sutinka su paslaugų teikimo sąlygomis ir negali pasinaudoti persigalvojimo teise po to, kai Siunta buvo paimta iš Siuntėjo.
4.4. Nustačius, kad „Siųsk pigiau“ ir Kurjeriui nežinant pristatymui buvo perduoti Draudžiami siųsti ar pavojingi daiktai ar medžiagos, „Siųsk pigiau“ gali be įspėjimo anuliuoti Užsakymą ir kreiptis į atitinkamas valstybines institucijas, o Užsakovas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
4.5. Kurjeris ir/ar „Siųsk pigiau“ turi teisę atsisakyti priimti Užsakymą ar paimti Siuntą esant netinkamai Pakuotei ar informacijos neatitikimui Užsakyme ir faktinėje Siuntoje.
 
5. „Siųsk pigiau“ įsipareigojimai ir atsakomybė 
 
5.1. Visais atvejais „Siųsk pigiau“ yra atsakinga tik Užsakovui (asmeniui/įmonei/šaliai). Jeigu Užsakymą pateikia Siuntėjas, „Siųsk pigiau“ nekontaktuoja su Gavėju, ir atvirkščiai, bei neatsako už bet kokius nuostolius, kuriuos gali patirti trečiosios šalys. 
5.2. „Siųsk pigiau“ ir Užsakovas įsipareigoja bendradarbiauti išieškant regreso tvarka bet kurios iš šių šalių patirtus nuostolius iš kaltų trečiųjų asmenų (Siuntos Siuntėjo, Gavėjo, vežėjo, kitų asmenų).
5.3. „Siųsk pigiau“ pasilieka teisę sustabdyti Siuntos gabenimą ir pristatymą be išankstinio perspėjimo.
5.4. „Siųsk pigiau“ siūlomos paslaugos (jeigu paslaugos aprašyme nenurodyta kitaip) įtraukia Standartinį draudimą, kuris suteikia galimybę gauti maksimalią 60 EUR kompensaciją už Siuntą (ne už kiekvieną jos pakuotę atskirai) jos apgadinimo/praradimo pervežant atveju, jeigu Užsakymo pateikimo metu nebuvo užsakytas Papildomas Siuntos draudimas.
5.5. Užsakymo pateikimo metu Užsakovas gali apdrausti Siuntą papildomai (jeigu paslaugos aprašyme nenurodyta kitaip). Šis draudimas yra siūlomas automatiškai deklaruojant Siuntos vertę didesnę nei 60 EUR. Draudimo kaina lygi 2% nuo Užsakovo pasirinktos Draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 11,60 EUR + PVM (jeigu taikoma pagal įstatymą). Pasirinkta Draudimo suma  yra didžiausia suma, kurios Siuntėjas gali reikalauti iš „Siųsk pigiau“ Siuntos apgadinimo ar praradimo atveju Siuntos gabenimo metu nuo jos paėmimo iš Siuntėjo iki pristatymo Gavėjui. Draudimo suma negali viršyti Siuntos vertės. Siuntą draudžiant papildomai, standartinis draudimas negalioja.
5.6. Maksimali „Siųsk pigiau“ atsakomybė už pervežimo metu apgadintą ar prarastą siuntą siekia Užsakovo pasirinkto Siuntos draudimo (Standartinio ar Papildomo) bei pristatymo išlaidų sumą. Pavyzdžiui, jeigu užsakant paslaugą pasirinktas Standartinis draudimas, Siuntos apgadinimo/praradimo atveju Užsakovui priklauso kompensacija iki 60 EUR bei visų arba dalies pristatymo išlaidų grąžinimas. Arba, jeigu pateikiant užsakymą pasirenkamas 600 EUR Papildomas draudimas, Siuntos apgadinimo/praradimo atveju „Siųsk pigiau“ išmoka kompensaciją iki 600 EUR bei grąžina pristatymo išlaidas. Jeigu Siunta pervežimo metu apgadinta, o ne dingo, kompensuojama tik dalis pristatymo išlaidų atitinkamai Siuntos svoriui, kuris buvo apgadintas/prarastas.
5.7. Siuntos praradimo atveju „Siųsk pigiau“ atsakomybė yra ribojama iki Siuntos turinio vertės, kuri negali viršyti pasirinkto draudimo sumos (Standartinio ar Papildomo), neįskaitant pakavimo išlaidų bei mokesčio už Papildomą draudimą, jeigu jis buvo užsakytas. 
5.8. Siuntoms, kurių pristatymą užsakant svetainėje www.siuskpigiau.lt, buvo nurodyti klaidingi svoris, matmenys ir/arba Siuntėjo/Gavėjo pašto kodai negalioja joks draudimas, įskaitant Standartinį ir Papildomą. Draudimo mokestis nebus grąžinamas. Siuntai esant didesnei ir/arba sunkesnei, gali atsirasti Papildomos išlaidos, kurias visais atvejais turi padengti Užsakovas.
5.9. „Siųsk pigiau“ neatsako už apgadinimą siuntų, kurios nebuvo Siuntėjo tinkamai supakuotos bei praradimą siuntų, kurios nebuvo Siuntėjo tinkamai supakuotos ir/arba paženklintos.
5.10. „Siųsk pigiau“ neatsako už Siuntų vėlavimą ir/arba nepristatymą, kuriuos lėmė ar prie to prisidėjo nepakankamas, netinkamas arba neaiškus, dviprasmiškas Siuntos ženklinimas ir/arba netinkamas, nepakankamas pakavimas. 
5.11. „Siųsk pigiau“ neprisiima atsakomybės už nežinant priimtų Siuntų su Draudžiamais siųsti daiktais apgadinimą ar praradimą. Tokie daiktai negali būti siunčiami naudojantis „Siųsk pigiau“ paslaugomis, nes tai prieštarauja Sutarties sąlygoms. Joks draudimas, įskaitant Papildomą, siuntoms su Draudžiamais siųsti daiktais negalioja. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas viešai skelbiamas ir nuolat atnaujinamas čia.
5.12. „Siųsk pigiau“ neprisiima atsakomybės už apgadinimą/praradimą siuntų su Nekompensuojamaisiais daiktais. Juos Užsakovas siunčia savo paties rizika. Joks draudimas, įskaitant Papildomą, siuntoms su Nekompensuojamaisiais daiktais negalioja. Nekompensuojamųjų daiktų sąrašas viešai skelbiamas ir nuolat atnaujinamas čia.
5.13. „Siųsk pigiau“ ir jos darbuotojai nėra atsakingi Užsakovui jokiomis aplinkybėmis dėl siuntos apgadinimo jeigu pretenzija raštu „Siųsk pigiau“ buvo pateikta vėliau nei per penkias darbo dienas nuo siuntos pristatymo, dėl siuntos praradimo – per septynias darbo dienas nuo numatytos Siuntos pristatymo datos. Pretenzija raštu kartu su reikalingais dokumentais turi būti pateikta el. paštu info@siuskpigiau.lt arba registruotu paštu adresu UAB "Technologijų era", Veiverių g. 151, 46417 Kaunas, Lietuva. Nepateikus reikiamų dokumentų arba juos pateikus vėliau nei per nurodytą terminą, pretenzija gali būti atmesta. 
5.14. „Siųsk pigiau“ padengia tik tiesioginius nuostolius Siuntos apgadinimo ar praradimo atveju. „Siųsk pigiau“ nėra atsakinga už negautą pelną, pajamas ar kitokią naudą, prarastą galimybę naudotis sugadintu/prarastu siųstu daiktu, administracinius  nepatogumus, nusivylimą, kilusias problemas  ir sugadintą reputaciją bei kitus netiesioginius užsakytų paslaugų vykdymo nulemtus ir/arba su juo susijusius nuostolius ar žalą.
5.15. „Siųsk pigiau“ neatsako už valstybinės institucijos konfiskuojamą Siuntą įstatymų numatytais atvejais.
5.16. „Siųsk pigiau“ neatsako už jokius Muitinės pareigūnų ar kitų valstybinių institucijų veiksmų sukeltus vėlavimus, nuostolius ar žalą.
5.17. Kompensacijos Siuntų praradimo, apgadinimo atvejais bei vėluojant laiku pristatyti siuntą, jeigu buvo užsakyta Garantuoto pristatymo paslauga, nebus išmokėtos šiomis aplinkybėmis:  
5.17.1.    stichinių nelaimių metu,
5.17.2.    Siuntėjo ir/arba Gavėjo šalyje vykstant karo veiksmams,
5.17.3.    esant netinkamai ir/arba nepakakamai Siuntos Pakuotei,
5.17.4.    esant netaisyklingam Siuntos žymėjimui,
5.17.5.    siunčiant Nekompensuojamuosius ir/arba Draudžiamus siųsti daiktus,
5.17.6.    force majeure aplinkybėmis,
5.17.7.    kitomis aplinkybėmis, kurios nėra „Siųsk pigiau“ kontroliuojamos ir negalėjo būti iš anksto numatytos. 
 
5.18. „Siųsk pigiau“ neprisiima atsakomybės už Siuntų pakavimo bei žymėjimo/ženklinimo patarimus, pateiktus svetainėje www.siuskpigiau.lt. Tik Užsakovas yra atsakingas už tinkamą ir Siuntos turiniui apsaugoti pakankamą pakuotę.
 
6. Paslaugų įkainiai ir apmokėjimas
 
6.1. „Siųsk pigiau“ turi teisę keisti paslaugų kainas vienašališkai, be išankstinio perspėjimo. 
6.2. Galiojanti kaina nurodoma „Siųsk pigiau“ tinklalapyje Užsakymo pildymo momentu. Kaina rodoma eurais (EUR) .
6.3. Atsiskaitymas gali būti atliktas:
6.3.1. Paysera.lt sistema; 
6.3.2. Paypal mokėjimo sistema;
6.3.3. kreditu, papildžius Išankstinio mokėjimo sąskaitą. Kreditas gali būti panaudojamas tik Užsakymą ar kelis Užsakymus apmokant pilnai. Norėdamas susigrąžinti „Siųsk pigiau“  Išankstinio mokėjimo sąskaitoje esančius pinigus, Užsakovas turi kreiptis į „Siųsk pigiau“. Apmokėjimai visada grąžinami tik Užsakovui ir tik į sąskaitą, iš kurios buvo pervesti;
6.3.4. banko pavedimu:
6.3.4.1. bankas - AB "Swedbank", banko kodas - 73000, gavėjas - UAB "Technologijų era", įmonės kodas - 300151980, atsisk. sąsk. nr. - LT357300010092082787, mokėjimo paskirtis - "Užsakymo numeris XXXXX" arba užsakymą pateikusio asmens vardas, pavardė/įmonės pavadinimas);
6.3.4.2. bankas - AB "SEB bankas", banko kodas - 70440, gavėjas - UAB "Technologijų era", įmonės kodas - 300151980, atsisk. sąsk. nr. - LT887044060007917594, mokėjimo paskirtis - "Užsakymo numeris XXXXX" arba užsakymą pateikusio asmens vardas, pavardė/įmonės pavadinimas);
 
6.4. Mokėjimas nuskaičiuojamas automatiškai Užsakymo priėmimo momentu. Jeigu Siuntėjas pateikė klaidingus Siuntos duomenis, skaičiuojamos Papildomos išlaidos. Pateikus netikslius, didesnius Siuntos matmenis ar svorį, Užsakymo kainos skirtumas negrąžinamas.
6.5. Susidarius įsiskolinimui, Užsakovas privalo jį apmokėti per septynias kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo. Vėluojant tai padaryti, Užsakovas moka 0.2% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Skolos neapmokėjus, „Siųsk pigiau“ pasilieka teisę vykdyti skolos išieškojimą per trečiuosius asmenis. Užsakovas įsipareigoja atlyginti visas „Siųsk pigiau“ kreipimosi į skolų išieškojimo agentūrą išlaidas, jeigu kreipiamasi buvo dėl Užsakovo laiku neįvykdytų jo mokestinių prievolių.
6.6. Nuolatiniai klientai gali gauti papildomas nuolaidas. Visa informacija, susijusi su kliento turimomis nuolaidomis bei pristatymo kainomis, yra konfidenciali ir negali būti skleidžiama. 
6.7. Nuolaidos nesumuojamos.
6.8. Galiojantys nuolaidų kodai turi būti įvesti pildant Užsakymą ir nėra grąžinami, jeigu pateikiant Užsakymą nebuvo panaudoti.
6.9. Nuolaidos, suteiktos Užsakovui, gali būti vienašališkai pakeistos ar panaikintos.

7.  „Siųsk pigiau" teikiamų paslaugų aprašymas
 
  Terminas Kompensacija Papildomas draudimas Apribojimai Sekimas Paėmimas Ypatybės
DHL
express

Negarantuotas
 
Nemokama kompensacija iki 60 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.*
Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė
Maksimalus leistinas siuntos: svoris – 1000 kg; ilgis - 240 cm. 
Yra
 

Yra
 

Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus svoris ar tūris – yra didesnis.
 
DHL
economy
Maksimalus siuntos svoris – 1000 kg. Siuntos didesnės nei 120 cm (ilgis) x 80 cm (plotis) x 80 cm (aukštis), turi būti gabenamos užkeltos ant paletės. Maksimalūs paletizuotos siuntos išmatavimai gali būti ne didesni nei 120 cm (ilgis) x 100 cm (plotis) x 160 cm (aukštis).
TNT
express
Negarantuotas Nemokama kompensacija iki 60 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.* Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė Maksimalus leistinas siuntos: svoris – 500 kg; ilgis - 120 cm. Yra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus svoris ar tūris – yra didesnis.
TNT
economy
Maksimalus siuntos svoris – 1000 kg. Maksimalūs leistini siuntos matmenys – 240 cm (ilgis) x 120 cm (plotis) x 180 cm (aukštis). 
Itella
express

Negarantuotas
 
Nemokama kompensacija iki 60 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.*
Negalimas
 
Maksimalus leistinas siuntos svoris – 35 kg; matmenys – 180 cm (ilgis) x 60 cm (plotis) x 60 cm (aukštis). Maksimali pakuotės apimtis - 300 cm, skaičiuojant pagal formulę: ilgis + plotis + aukštis = < 300.
Yra
 

Yra
 
ITELLA negabena vokų ir palečių. Tokios siuntos bus grąžinamos siuntėjui be galimybės grąžinti mokėjimą. Siuntai esant sunkesnei nei 35kg jos pakrovimu/iškrovimu turi pasirūpinti siuntėjas/gavėjas.Viršijant maksimalų leistiną siuntos svorį ir/ar išmatavimus, siunta bus grąžinama siuntėjui be galimybės grąžinti apmokėjimą.
Itella
economy
Itella-gls
economy
Negarantuotas Nemokama kompensacija iki 60 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.* Negalimas Maksimalus leistinas siuntos svoris – 50 kg; matmenys – 200 cm (ilgis) x 80 cm (plotis) x 60 cm (aukštis). Maksimali pakuotės apimtis - 300 cm, skaičiuojant pagal formulę: (aukštis + plotis)x2 + ilgis = < 300. Yra Yra ITELLA-GLS negabena vokų ir palečių. Tokios siuntos bus grąžinamos siuntėjui be galimybės grąžinti mokėjimą. Siuntai esant sunkesnei nei 35kg jos pakrovimu/iškrovimu turi pasirūpinti siuntėjas/gavėjas.Viršijant maksimalų leistiną siuntos svorį ir/ar išmatavimus, siunta bus grąžinama siuntėjui be galimybės grąžinti apmokėjimą. 
Nepavykus susisiekti su ir/arba rasti gavėjo nurodytu adresu, siunta bus palikta terminale.
Venipak
express

Negarantuotas
 
Nemokama kompensacija iki 60 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.*
Negalimas
 

Maksimalus leistinas siuntos svoris – 1500 kg. Maksimalūs leistini siuntos matmenys – 120 cm (ilgis) x 80 cm (plotis) x 170 cm (aukštis). 
 

Yra
 

Yra
 
Nepavykus susisiekti su ir/arba rasti gavėjo nurodytu adresu antrą ir trečią kartą, kiekvienas pakartotinis pristatymas, taip pat siuntos grąžinimas siuntėjui yra apmokestinami ta pačia suma. Kurjerio iškvietimas kainuoja 1 EUR / 2 EUR.
Omniva
express
Negarantuotas Nemokama kompensacija iki 60 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.* Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė Maksimalus siuntos svoris – 1000 kg. Maksimalūs leistini siuntos matmenys – 120 cm (ilgis) x 100 cm (plotis) x 170 cm (aukštis).  Yra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus svoris ar tūris – yra didesnis. Klaidingas kurjerio iškvietimas papildomai kainuoja 5 EUR. Klaidingas kurjerio iškvietimas didelių gabaritų siuntai papildomai kainuoja 8 EUR.
Omniva
paštomatas-paštomatas
Negarantuotas Nemokama kompensacija iki 60 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.* Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė Maksimalus siuntos svoris – 30 kg. Maksimalūs leistini siuntos matmenys – 64 cm (ilgis) x 38 cm (plotis) x 39 cm (aukštis). Yra Nėra Didžiuosiuose Lietuvos miestuose paštomatų siuntos pristatinėjamos ir šeštadieniais.
Omniva
paštomatas-kurjeris
sendparcel.com
express
Negarantuotas Nemokama kompensacija iki 60 EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju.* Maksimali kompensacija papildomai draustai siuntai – pilna deklaruota siuntos vertė Maksimalus leistinas siuntos: svoris – 1000 kg; ilgis - 240 cm. Yra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris – realus svoris ar tūris – yra didesnis.
sendparcel.com
economy
*Tuo atveju, kai siunta pristatoma apgadinta, būtina jos pristatymo metu kartu su kurjeriu pažymėti, jog siunta pažeista bei ją nufotografuoti. Nuotraukų prireiks kreipiantis dėl kompensacijos.  
 
8. Papildomos išlaidos
 
8.1. Atsiradus Papildomoms išlaidoms, Siuntos gabenimas ir pristatymas yra suspenduojamas iki tol, kol Užsakovas jas apmokės.
8.2. Papildomos išlaidos yra išlaidos, kurias „Siųsk pigiau“ gali patirti, ir mokesčiai, kuriuos Kurjeris ar valstybinės institucijos gali pritaikyti „Siųsk pigiau" Užsakymo vykdymo metu ir kurios negalėjo būti įskaičiuotos į paslaugos kainą Užsakymo pateikimo momentu. Papildomos išlaidos nėra „Siųsk pigiau“ skiriamos baudos. 
8.3. Papildomos išlaidos gali būti nuskaičiuojamos nuo kreditinės Užsakovo sąskaitos. Jeigu tokia nenaudojama, „Siųsk pigiau“ susisiekia su Užsakovu raštu dėl šių išlaidų apmokėjimo.
8.4. Papildomos išlaidos atsiranda šiais atvejais:
8.4.1. Kurjeriui dėl Siuntėjo kaltės negalint paimti Siuntos iš nurodyto adreso, Užsakovas privalo padengti 5 EUR Papildomas išlaidas už pakartotinį Kurjerio iškvietimą;
8.4.2. kai kuriais pakartotinio pristatymo atvejais, Užsakovas privalo padengti kiekvienu atveju skirtingas Papildomas išlaidas;
8.4.3. Užsakovui nurodžius klaidingus duomenis bei dėl to Kurjeriui negalint Siuntos pristatyti Gavėjui ir/arba Gavėjui atsisakius priimti Siuntą ir dėl šių priežasčių Siuntą grąžinant Siuntėjui. Šiais atvejais pristatymas laikomas įvykdytu, todėl apmokėjimas už jį negali būti grąžintas. Siunta grąžinama Užsakovo išlaidomis;
8.4.4. Užsakyme pateikus klaidingus Siuntos svorio ir matmenų duomenis bei pašto kodus. Jeigu Siunta sunkesnė ar didesni jos matmenys, arba Gavėjas/Siuntėjas yra Nutolusioje vietovėje, Užsakovas privalo padengti Užsakymo kainos skirtumą bei 6 EUR administracinį mokestį ir/arba Siuntos grąžinimo mokestį;
8.4.5. panaudojus kurjerio ranka rašytą važtaraštį vietoje „Siųsk pigiau“ suteiktų Siuntos dokumentų, Užsakovas privalo sumokėti 15 EUR administracinį mokestį bei pristatymo kainos skirtumą, jeigu toks atsiranda. Siunta taip pat gali būti sulaikyta iki kol susidaręs įsiskolinimas bus apmokėtas;
8.4.6. Kurjeriui pateiktus ne tą Siuntą, jeigu tą dieną „Siųsk pigiau“ svetainėje ar kitu būdu užsakytos kelios skirtingų Kurjerių paslaugos;
8.4.7. pristatymo savaitgalį atveju;
8.4.8. kai kuriais pristatymo į Nutolusias vietoves atvejais;
8.4.9. netaisyklingai užpildžius Siuntos dokumentus arba norint atšaukti užsakymą taikomas užsakymo anuliavimo mokestis - 5 EUR;
8.4.10. netinkamai, netaisyklingai paženklinus Siuntą;
8.4.11. netinkamai supakavus Siuntą;
8.4.12. kai kuriais atvejais siunčiant Nestandartines siuntas;
8.4.13. Kurjeriui pas Siuntėją Siuntos laukiant ilgiau nei dešimt minučių;
8.4.14. Užsakovui ar gavėjui paprašius pakeisti paėmimo ir/ar pristatymo adresą ar kontaktinius duomenis.
8.4.15. Kurjeriui prašant patikslinti Užsakovo klaidingai nurodytas pristatymo detales.
 
8.5. Pateikdamas Užsakymą, Užsakovas sumoka tik pristatymo išlaidas. Visi mokesčiai, kuriuos gali pritaikyti Gavėjo šalies Muitinė, turi būti sumokėti Gavėjo arba gali būti perleisti Užsakovui.
 
9. Siuntos perdavimas Kurjeriui
 
9.1. Už paslaugos užsakymo metu pateikiamą informaciją atsakingas Užsakovas. Jis įsipareigoja atlyginti visus „Siųsk pigiau“ ir Kurjerio patirtus nuostolius, kurie gali atsirasti dėl klaidingai ar netiksliai nurodytų duomenų.
„Siųsk pigiau“ ir Kurjeris neprivalo tikrinti informacijos, pateiktos Siuntos dokumentuose, teisingumo. 
9.2. Kai kuriais atvejais (žr. Paslaugos aprašymą) siunčiant apribojimus viršijančias siuntas, jos gali būti grąžinamos Siuntėjui mokėjimą nuskaičiuojant kaip už įvykdytą pervežimą.
9.3. Už Siuntos turinį atsakingas Užsakovas.
9.4. Siuntos paėmimo datą ir laiką (jeigu įmanoma) bei vietą Užsakovas nurodo kurdamas Užsakymą. Kliento pasirinktas Siuntos paėmimo laikas nėra garantuotas.
9.5. Jeigu Kurjeris neatvyksta paimti Siuntos, Užsakovas apie tai turi pranešti „Siųsk pigiau“, o ne Kurjeriui tiesiogiai.
9.6. Jeigu Pristatymo paslauga pažymėta ženklu “Būtinas spausdintuvas”, Siuntėjas privalo atspausdinti elektroniniu paštu gautus ar iš Užsakovo paskyros tinklalapyje www.siuskpigiau.lt parsisiųstus Siuntos dokumentus, juos pasirašyti ir pridėti prie Siuntos. Jeigu šių nurodymų nesilaikoma, bet koks Užsakovo skundas dėl Siuntai padarytos žalos ar Siuntos praradimo pervežant, bei prašymas grąžinti mokėjimą už paslaugą gali būti atmestas. 
9.7. Priklausomai nuo pasirinktos paslaugos bei pristatymo šalies, „Siųsk pigiau“ gali suteikti papildomus dokumentus, kurie turi būti pridėti prie Siuntos. To nepadarius, Siunta gali vėluoti arba gali atsirasti Papildomos išlaidos.
9.8. Siunčiami daiktai privalo būti saugiai ir tinkamai supakuoti. Bet koks daiktas, pritvirtintas prie Pakuotės išorėje, gali būti traktuojamas kaip Draudžiamas siųsti.
9.9. Vokai, paletės ir rėminė tara gali buti siunčiami pasirinkus paslaugas, kurių aprašyme nenurodyta kitaip. Siunčiant nurodytas pakuotes paslaugomis, kuriomis jos negali būti gabenamos, siuntos yra gražinamos Siuntėjams mokėjimą nuskaičiuojant kaip už įvykdytą pervežimą.
9.10. Užsakovas atsakingas už tinkamą Siuntos pakavimą. Pakuotė turi išlaikyti siunčiamų daiktų svorį, apsaugoti juos nuo galimų defektų bei atlaikyti kritimą iš nedidelio (iki 1 metro) aukščio. Bet koks Užsakovo skundas dėl žalos, kurios priežastimi buvo netinkama ir/ar nepakankama Pakuotė, gali būti atmestas.
9.11. Siuntos, siunčiamos naudojantis „Siųsk pigiau“ paslaugomis, turi atlaikyti nedidelį išorinį poveikį.
9.12. Užsakovas sutinka, kad jo Siuntai padarius žalą kitai Siuntai ar daugiau Siuntų, jis atlygins žalą „Siųsk pigiau“, Kurjeriui ir/ar kitų Siuntų Siuntėjams pareikalavus.
9.13. Daiktai, priskirti Draudžiamų siųsti daiktų sąrašui, ar netinkamai supakuotos Siuntos negali būti siunčiamos. Tokių Siuntų, jeigu jos nežinant priimtos gabenimui, pristatymas gali vėluoti, jos gali būti grąžintos Siuntėjui jo išlaidomis, sulaikytos Muitinėje ir/ar laikomos, kol Gavėjas jas atsiims. Tokiu atveju Gavėjas bus informuotas, iki kurios datos galima Siuntą atsiimti. Kitu atveju, gali atsirasti Papildomos išlaidos arba Siunta gali būti sunaikinta. 
9.14. Siunta gali būti sunaikinta, jeigu:
9.14.1. Siuntoje yra Draudžiami siųsti daiktai;
9.14.2. Siunta yra pažeista ir kelią pavojų žmonių sveikatai ir saugumui;
9.14.3. Siuntėjas arba Gavėjas neatsiima Siuntos iki nurodyto termino.
 
9.15.  „Siųsk pigiau“ turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti Siuntos pristatymą ir patikrinti Pakuotės turinį, komisijai surašant aktą, jeigu turi įtarimų, kad Siuntoje „Siųsk pigiau“ pristatymui buvo perduoti Draudžiami siųsti daiktai, taip pat daiktai ar medžiagos, galintys kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms Siuntoms arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Tokiu atveju „Siųsk pigiau“ imasi visų būtinų saugumo priemonių ir turi teisę kreiptis į atitinkamas valstybines institucijas, todėl Užsakovas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
9.16. Siuntas Kurjeris paima tik darbo dienomis ir darbo valandomis.
9.17. Siuntėjas privalo sudaryti sąlygas Kurjeriui Siuntą paimti.
9.18. Kurjerio vairuotojas, Užsakovo pageidavimu, gali pasirašyti Siuntos dokumentus paimdamas Siuntą. Užsakovas privalo pateikti Siuntos paėmimą įrodančius dokumentus „Siųsk pigiau“ to paprašius.
9.19. Užsakovas vienašališkai atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Kurjerio vairuotojas neprivalo šių duomenų tikrinti.
 
10. Siuntų sekimas ir pristatymas
 
10.1. Kainos skaičiuoklės rezultatuose ir skiltyje "Pristatymo paslaugos" nurodyti Siuntų pristatymo terminai nėra garantuoti, jeigu nėra nurodyta, jog paslauga yra Garantuoto pristatymo. „Siųsk pigiau“ garantuoja siuntos pristatymą gavėjui, bet pristatymo terminai nėra garantuoti, jei paslaugos aprašyme nenurodyta kitaip (žr. Paslaugos aprašymą 7 punkte). Pinigų grąžinimo garantija negalioja vėluojant dėl Muitinės procedūrų, pristatant į Nutolusias vietoves, pateikus klaidingą Gavėjo adresą ar kontaktus, taip pat kitus duomenis ar jų nepateikus ir kitais 16 punkto 1 dalyje išvardytais atvejais.
10.2. Garantuoto pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo Siuntos paėmimo momento.
10.3. Siuntos pristatomos tik Darbo dienomis ir Darbo valandomis. 
10.4. Priimdamas Siuntą Gavėjas privalo kartu su Kurjerio vairuotoju ar Kurjerio įgaliotu atstovu patikrinti Siuntos būklę. Jeigu siuntos pakuotė apgadinta, Siuntos priėmimo metu privaloma tai pažymėti; kitu atveju, traktuojama, jog Siunta pristatyta tvarkinga. Gavėjui pasirašius, Siunta yra laikoma perduota.
10.5. Susidarius aplinkybėms, kurios apsunkina Siuntos perdavimą, „Siųsk pigiau“ kreipiasi į Užsakovą dėl tolesnių instrukcijų. Jeigu jos nėra pateikiamos, „Siųsk pigiau“ turi teisę Užsakovo sąskaita Siuntą grąžinti Siuntėjui arba jo sąskaita Siuntą iškrauti, perduoti saugojimui.
10.6. „Siųsk pigiau“ neseka Siuntų Kurjerių ar savo sistemose. Siuntų sekimas yra Užsakovo, Siuntėjo ir/ar Gavėjo atsakomybė, todėl, Siuntai vėluojant ar atsiradus kitoms pristatymo problemoms, Užsakovas privalo apie tai pranešti „Siųsk pigiau“. Jeigu Siuntos numeris rodo, kad Siunta sulaikyta Muitinėje, yra grąžinama arba Gavėjas jos atsisakė, o „Siųsk pigiau“ personalas Užsakovo nebuvo apie tai informuotas, su tuo susijęs skundas negali būti pateiktas, grąžinimai taip pat nėra vykdomi. 
10.7. Užsakovas privalo susisiekti su „Siųsk pigiau“ esant Siuntos grąžinimo Siuntėjui grėsmei. Jeigu Siunta grąžinama, Užsakymas laikomas įvykdytu, o apmokėjimas negali būti grąžintas. Pakartotinio siuntimo išlaidas apmoka Užsakovas.
10.8. Jeigu Kurjeris nusprendžia pakeisti Siuntos numerį, informacija apie Siuntą galima tik susisiekus su „Siųsk pigiau“.
10.9. „Siųsk pigiau“ Siuntas pristato tik į pilnus gatvės adresus, išskyrus atvejį, kai užsakoma Siuntų savitarnos paslauga pasirenkant Siuntą gavėjui atsiimti terminale. Pristatymai į pašto dėžučių numerius ar į vietoves be tikslaus adreso negalimi.
10.10. Pristatymai atliekami nurodytu adresu į pagrindinį priėmimą. Kurjeris Siuntų nepristato į konkretų padalinį nurodytu adresu. Pristatymas gali būti atliktas į kaimyninį adresą, tačiau privalomas priėmimą patvirtinantis parašas.
10.11. Užsakovas privalo nurodyti kiekvienos Siuntos Gavėjo kontaktinį telefono numerį. „Siųsk pigiau“ atsisako siųsti iš naujo ar grąžinti apmokėjimą už pristatymą Siuntų, kurių pristatymą užsakant nebuvo nurodytas tikslus Gavėjo telefono numeris.
10.12. Kurjeris Gavėjui skambina tik tuo atveju, jeigu neranda jo (jos) nurodytu adresu arba kyla kitų su pristatymu susijusių problemų.
10.13. Kurjeris Siuntos pristatymą vykdo tris kartus. Užsakant kai kurias paslaugas, pakartotinis pristatymas gali kainuoti papildomai (žr. Paslaugos aprašymą). Jeigu pristatymas nepavyksta, Siunta grąžinama Siuntėjui, o Užsakymas laikomas įvykdytu. Pakartotinio siuntimo išlaidas apmoka Užsakovas.
10.14. Gavėjo šalies Muitinės tarnybai Užsakovas privalo pateikti siunčiamų daiktų sąskaitą. Joje nurodoma eksporto priežastis bei pateikiamas daiktų aprašas ir vertė. Jeigu Muitinė aptinka neatitikimą tarp siųstų daiktų ir aprašymo sąskaitoje, gali būti pritaikyti muito mokesčiai ar atsirasti Papildomos išlaidos. Siunta taip pat gali būti konfiskuota ar grąžinta Siuntėjui jo išlaidomis, o jeigu Siuntėjas nėra pats Užsakovas, tuomet pastarojo išlaidomis. Tokiu atveju pristatymas laikomas įvykdytu, todėl apmokėjimas negali būti grąžintas.
10.15. „Siųsk pigiau“ teikia pristatymo paslaugas „nuo durų iki durų“, išskyrus atvejį, kai užsakoma Siuntų savitarnos paslauga, tačiau kai kuriose pasaulio vietovėse paslauga "nuo durų iki durų" negalima.
10.16. Siuntos paėmimą patvirtinantis dokumentas su vairuotojo parašu Užsakovo turi būti saugomas tris mėnesius po Siuntos pristatymo.
10.17. „Siųsk pigiau“ negarantuoja galimybės sustabdyti Siuntą po to, kai Kurjeris ją paėmė.
 
11. Nutolusios vietovės
 
11.1. Siuntų paėmimo iš ar Siuntų pristatymo į Nutolusias vietoves terminai yra ilgesni nei įprastai.
11.2. Garantuoto pristatymo paslaugos garantija negalioja esant adresui Nutolusioje vietovėje. Prieš siųsdamas Siuntą Užsakovas privalo pasitikrinti Gavėjo adresą.
 
12. Draudžiami siųsti ir Nekompensuojamieji daiktai 
 
12.1. Draudžiami siųsti daiktai negali būti siunčiami jokiomis „Siųsk pigiau“ paslaugomis. Tokių daiktų siuntimas prieštarauja Sutarties sąlygoms. 
12.2. Prieš pateikiant Užsakymą rekomenduojama įsitikinti, ar Siunta gali būti gabenama „Siųsk pigiau“ paslaugomis. Užsakydamas pristatymo paslaugą Užsakovas patvirtina, jog su Draudžiamų daiktų sąrašu susipažino ir minėtų daiktų Siuntoje nesiunčia.
12.3. „Siųsk pigiau“ ir/ar Kurjeriui Siuntoje aptikus Draudžiamą siųsti daiktą Siunta gali būti grąžinta Siuntėjui be galimybės grąžinti mokėjimą už paslaugą.
12.4. „Siųsk pigiau“ nerekomenduoja siųsti Nekompensuojamųjų daiktų. Tokie daiktai yra trapūs ir pavojingi arba kitaip netinkami gabenimui “Siųsk pigiau” siūlomomis paslaugomis. Jeigu Užsakovas nusprendžia siųsti Nekompensuojamą daiktą, tai daro savo paties rizika. Kurjeris gali atsisakyti vežti tokią Siuntą, ji taip pat gali vėluoti, būti grąžinta ar konfiskuota Gavėjo šalies Muitinės. Jeigu Siunta priimama pristatymui ir vėliau grąžinama Siuntėjui, Užsakymas laikomas įvykdytu ir apmokėjimas už pristatymą negali būti grąžintas, taip pat gali atsirasti Papildomos išlaidos.
12.5. „Siųsk pigiau“ Užsakymų priėmimo sistema yra automatinė, todėl „Siųsk pigiau“ gali nepastebėti, kad Užsakovas ketina siųsti Draudžiamą daiktą. „Siųsk pigiau“ personalui ir/ar Kurjeriui tai pastebėjus, Užsakymas gali būti  nedelsiant anuliuotas. Kitu atveju, Kurjeriui Siuntą paėmus, „Siųsk pigiau“ neatsako, jei Siunta sunaikinama. Jeigu Siuntą atsiimti įmanoma, „Siųsk pigiau“ susisieks su Užsakovu  raštiškai su nurodymais, kaip tai padaryti.
12.6. Jeigu Siunta, kurioje siunčiami Draudžiami siųsti ir/arba Nekompensuojami daiktai, vėlavo, buvo apgadinta arba prarasta gabenimo metu, su tuo susijęs skundas „Siųsk pigiau“ negali būti pateiktas, apmokėjimas už paslaugą taip pat negali būti grąžintas. Siunčiant Draudžiamus ir Nekompensuojamuosius daiktus joks Siuntos draudimas negalioja.
12.7. Jeigu Siunta pervežimo metu buvo labai pažeista ir nebegali būti gabenama toliau, ji gali būti saugoma nustatytą laiko terminą (kiekvienu atveju skirtingą), kol raštu „Siųsk pigiau“ apie tai informuotas Užsakovas arba Gavėjas ją atsiims. 
12.8. Jeigu Siunta su siunčiamais Draudžiamais ar Nekompensuojamaisiais daiktais kelia pavojų saugumui ar žmonių sveikatai, ji gali būti nedelsiant sunaikinta.
12.9. Užsakovas supranta ir sutinka, kad tyčia ar dėl neatsargumo užsakydamas Draudžiamų siųsti daiktų pervežimą, perduodamas ar bet kokiu kitu būdu sąlygodamas jų perdavimą pervežimui, jis prisiima visišką atsakomybę už pasekmes ir įsipareigoja padengti visus „Siųsk pigiau“ bei Kurjerio dėl to patirtus nuostolius. Užsakovas taip pat sutinka, jog jo Siuntai su Draudžiamais siųsti ar Nekompensuojamaisiais daiktais padarius žalą kitai Siuntai ar daugiau Siuntų, jis atlygins žalą „Siųsk pigiau“, Kurjeriui ir/ar kitų Siuntų Siuntėjams pareikalavus.
 
13. Muitinės procedūros
 
13.1. Užsakovas, išsiuntęs Užsakymą, sumoka tik transportavimo išlaidas. „Siųsk pigiau“ neatsakinga už Siuntos vėlavimus, sulaikymus, taikomus mokesčius, susijusius su Muitinės procedūromis. Muito mokesčius prieš Siuntos pristatymą turi apmokėti Gavėjas (arba, Muitinei sutikus, Siuntėjas).
13.2. Užsakovas laiduoja, kad visi jo, Siuntėjo ir Gavėjo pateikti su Siuntos importu ir eksportu susiję dokumentai ir juose pateikta informacija, taip pat padaryti pareiškimai yra tikslūs ir teisingi. Užsakovas prisiima visą riziką dėl neteisingų duomenų pagrindu galinčios atsirasti atsakomybės ir įsipareigoja atlyginti visus „Siųsk pigiau“ ir Kurjerio patirtus nuostolius. Jis taip pat pripažįsta, kad jeigu jo apie Siuntą arba Siuntos turinį pateikti duomenys yra netikri ar melagingi, prieš jį gali būti pateiktas civilinis ieškinys ir/ar jis gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, kurios viena iš bausmių gali būti Siuntos konfiskavimas ir jos realizavimas ar utilizavimas.
13.3. Visas baudas, mokesčius (jei taikoma, įskaitant ir neapsiribojant vien tik PVM), saugojimo mokesčius ir kitas Papildomas išlaidas, kurias „Siųsk pigiau“ ir Kurjeris gali patirti dėl Muitinės arba kitų valdžios institucijų veiksmų (neveikimo) arba dėl to, kad Užsakovas ir/ar Gavėjas nepateikė reikiamų dokumentų, privalo padengti Užsakovas; nurodytos išlaidos taip pat gali būti pareikalautos atlyginti ar išieškotos iš Gavėjo prieš atiduodant jam Siuntą. Jeigu išlaidas turi padengti Gavėjas, tačiau jis atsisako tai padaryti, Užsakovas sutinka padengti minėtas bei dėl Siuntos parsiuntimo atsiradusias Papildomas išlaidas bei sumokėti administracinį mokestį už papildomą darbą.
13.4. Paprastai Muitinė susisiekia su Gavėju tiesiogiai. Jeigu Gavėjas atsisako Siuntos, Siunta gali būti grąžinta Siuntėjui jo išlaidomis, o jeigu paslaugos Užsakovas nėra pats Siuntėjas, Užsakovo išlaidomis. Negavus apmokėjimo iki nustatyto termino, Siunta gali būti sunaikinta, skundas dėl dingusios Siuntos nebegali būti pateiktas, taip pat gali būti pritaikytas Siuntos atsisakymo mokestis ir/ar atsirasti Papildomos išlaidos. Jeigu Gavėjas nesusisiekia su Muitine ir Siunta sunaikinama, tai laikoma Užsakovo ir/ar Gavėjo atsakomybe.
 
14.  Klientų aptarnavimas
 
14.1.  Užsakovas su „Siųsk pigiau“ personalu gali susisiekti šiais būdais:
14.1.1. elektroniniu paštu info@siuskpigiau.lt,
14.1.2. telefonu +370 700 35000,
14.1.3. adresu Veiverių 151, Kaunas, LT-46417.

15. Pretenzijos dėl prarastų ar apgadintų siuntų

15.1. Užsakovas pretenziją raštu apie apgadintą Siuntą privalo pateikti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo Siuntos pristatymo dienos.
15.2. Jeigu Užsakovas mano, jog Siunta dingo, būtina susisiekti su „Siųsk pigiau“ per septynias darbo dienas nuo preliminarios pristatymo datos.
15.3. Visi skundai turi būti pateikiami „Siųsk pigiau“ tiesiogiai, o ne pačiam Kurjeriui. Kreipiantis tiesiogiai į kurjerį dėl problemos sprendimo ar kompensacijos, neinformavus apie tai „Siųsk pigiau“ personalo, „Siųsk pigiau“ skundų nenagrinėja.
15.4. Gavėjui priimant apgadintą Siuntą, būtina pasirašant pažymėti, jog Siunta apgadinta, o siuntą atsiimant terminale - ją nufotografuoti dar esant prie terminalo. Priešingu atveju, Siuntos apgadinimo fakto įrodymas tampa problemiškas.
15.5. Pateikdamas pretenziją Užsakovas el. paštu info@siuskpigiau.lt arba registruotu paštu adresu UAB "Technologijų era", Veiveriu g. 151, Kaunas 46417, Lietuva, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad Kurjeris Siuntą paėmė (išskyrus atvejį, kai užsakoma Siuntų savitarnos paslauga pasirenkant siuntą išsiųsti terminale), siuntos apgadinimo faktą įrodančius dokumentus arba jų kopiją, apgadintos Siuntos pakuotės ir turinio nuotraukas, prekių įsigijimo sąskaitos kopiją bei remonto centro pažymą dėl patirtų nuostolių.
15.6.  Apgadinta Siunta su visa Pakuote Gavėjo turi būti saugoma bei prieinama patikrinimui pristatymo adresu visą skundo nagrinėjimo laiką. Tolimesni Siuntos pristatymai gali ją dar labiau pažeisti, todėl tampa sunku įvertinti originalią žalą.
15.7.  Jeigu faktas, kad Siunta buvo apgadinta pervežimo metu, patvirtinamas, „Siųsk pigiau“ padengia daikto remonto arba jo įsigijimo išlaidas, priklausomai nuo to, kurios yra mažesnės ir, kurios negali viršyti paslaugą užsakant pasirinkto draudimo (Standartinio arba Papildomo) sumos. Jeigu siųstas daiktas sugadintas nepataisomai, Gavėjas privalo pristatyti tai patvirtinančią oficialią remonto centro pažymą.
15.8.  Pretenzijos dėl dingusios Siuntos nagrinėjimas gali būti vykdomas tik gavus Siuntos praradimo faktą patvirtinantį „Siųsk pigiau“ raštą.
15.9.  Bet kokia kompensacija išmokama tik Užsakovui.
15.10. Pretenzijos nagrinėjimo metu „Siųsk pigiau“ bendrauja tik su Užsakovu. 
15.11. Apeliacija dėl netenkinančio pretenzijos sprendimo gali būti pateikta per keturiolika kalendorinių dienų. 
 
16. Pavėluoti pristatymai
 
16.1.  Bet kurios Siuntos, siųstos naudojantis Garantuoto pristatymo paslauga ir, kurios paėmimo bei pristatymo adresai bei kita susijusi informacija atitinka reikalavimus, išlaidos bus pilnai grąžintos, jeigu Siunta nebuvo pristatyta iki numatyto laiko ir Užsakovas į „Siųsk pigiau“ kreipėsi per penkias darbo dienas nuo Siuntos pristatymo. Pinigai negrąžinami šiais atvejais:
16.1.1. Užsakymo pateikimo metu nurodžius klaidingus Gavėjo adresą ir/arba kontaktinį telefono numerį;
16.1.2. Siuntėjo ar Gavėjo adresai yra Nutolusiose vietovėse;
16.1.3. pristatant Siuntas atsirado nenugalimos jėgos (pranc. force-majeure) aplinkybės (blogos oro sąlygos ir kt. Jėgos, nepriklausomos nuo „Siųsk pigiau“ ir/ar Kurjerio);
16.1.4. Siuntėjo ar Gavėjo šalyje vyksta karo veiksmai;
16.1.5. užtrunka Muitinės procedūros;
16.1.6. Siunta netinkamai supakuota ir/arba paženklinta;
16.1.7. Siuntoje yra Draudžiamų siųsti daiktų;
16.1.8. jeigu nesikreipiama per penkias darbo dienas po Siuntos pristatymo.
 
17. Statutinės teisės 
 
17.1.  Šie Terminai ir sąlygos nepanaikina Užsakovo kaip pirkėjo statutinių teisių.
 
18. Trečiųjų šalių teisės 
 
18.1.  Bet kuri šalis, kuri nėra Šio susitarimo šalis (pvz. Gavėjas) negali reikšti jokių pretenzijų ir/ar primesti kitų sąlygų.
 
19. Kitos nuostatos
 
19.1.  Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu ginčą tektų perduoti teismui, byla būtų nagrinėjama Kauno m. Apylinkės Teisme. 
19.2.  Jeigu kuri nors šių Terminų ir sąlygų nuostata yra neįgyvendinama įstatymiškai, tai nekeičia kitų nuostatų įgyvendinamumo.


Paskutinį kartą atnaujinta: 2017 m. kovo 22 d. 16:18
sweed seb luminor revolut paypal paypal paypal paypal paypal

Pristatymo regionai

Siuntų pristatymas

„Siųsk pigiau“ įrankiai

Pagalba

Apie mus

SP
Uždaryti